374 Zenbakia 2006-12-15 / 2006-12-22

Gaiak

Etengabeko Ikaskuntzako Liburu Zuria. Zer da?

ETENGABEKO IKASKUNTZAKO ZUZENDARITZA

1. Sarrera

Europako Kontseiluak, 2000ko udaberrian Lisboan egindako bileran, ondoko helburu estrategikoa erabaki zuen: Europar Batasuna ezagutzan oinarritutako munduko gizarterik lehiatsuena eta dinamikoena bihurtzea.

Helburu estrategiko horrek eztabaida eragin zuen EAEn ere, bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren alorrean parte hartzen duten eragile guztien artean: administrazio publikoak, ikastetxeak, elkarteak...

Eztabaida horren ondorioetako bat izan zen Liburu Zuria egin beharra, Euskal Autonomia Erkidegoan estrategia koherentea finkatu zezan bizitza osoan zeharreko ikaskuntza garatzeko, Europar Batasunaren orientabideak aintzat hartuta, eta Lisboako bileran ezarritako helburua erdiesten laguntzeko. 2.- Liburu Zuriaren prestakuntza Euskal Autonomia Erkidegoan

Liburu zuri honen prestaketak bi fase izan ditu. Lehena, zirriborroa lantzeko, eztabaidak oinarria izan zezan; bigarrena, zirriborroa kontrastatu eta zenbait eragileren ekarpenak jasotzeko, hala nola eremu honetan eskumena duten Eusko Jaurlaritzaren sailenak, foru aldundienak, udalenak eta prestakuntza-zentroenak.

Prestakuntza- edo lantze-fasea 2003ko martxora arte luzatu zen, eta bertan aditu-talde bat aritu zen, ordura arte EAEn egindakoak eta Lisboako helburuen ondorioz Europako Batzordeak emandako jarraibideak ondo ezagutzen zituena.

Bigarren fasean, eta zerikusia duten eragileek euren ekarpenak eta iradokizunak egin ahal izan zitzaten, ondokoei bidali zitzaien zirriborroa: Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari; Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari; eta Kultura Sailari Hiru foru aldundiei EUDEL 5.000 biztanletik gorako 67 udali Helduen Hezkuntzarako 33 zentrori 3.- Liburu Zuriak planteatu duen estrategia

Gaur egun ezinbestekoa da pertsona guztiei ezagutzak, gaitasunak eta ahalmenak eskaintzea, berrikuntza teknologikoak, ekoizpen-moduen aldaketak eta gizartean aktiboki parte hartu beharrak dakartzaten erronkei aurre egin ahal izateko. Argazkia: Henry Piek

Liburu Zuriak etengabeko ikaskuntzarako osoko estrategia ezarri du, dimentsio hirukoitzarekin: Berrikuntza, pertsonen oinarrizko gaitasunak eguneratzeko, teknologia berriek eta informazioaren eta ezagutzaren gizarteak dakartzaten abantailez baliatzeko moduan Autonomia pertsonala, sortzen ari den gizarte berrian erabat eta egoki moldatzeko moduan, aise, erraz eta eroso. Herritartasun aktiboa, pertsona guztiak gizarte-eredu berrian parte hartzea bultzatzeko, eta espiritu kritikoa indartzeko

Gaur aurkezten ari garen Bizitza osoan zehar egiten den Ikaskuntzaren Liburu Zuri honek Euskal Autonomia Erkidegoarentzako estrategia plazaratzen du, eremu honetako politika globalak eraikitzeko asmoz.

Lau kapitulu nagusi ditu: Etengabeko ikaskuntzaren garrantzia Etengabeko ikaskuntza Europan: Europar Batasunetik sustaturiko politikak Etengabeko ikaskuntza EAEn: gaur egun garatutako ekintzak Euskadi ikaskuntzaren herri bihurtzeko estrategia

Azken kapitulu horrek markatu du etorkizuneko estrategia, Euskal Autonomia Erkidegoan planteatzen ari den bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruz.

Lehentasunezko zazpi helburu finkatu dira kapitulu horretan:

1. Euskal gizarteak ikaskuntzarako etengabeko kultura eskuratzeko modua zehaztea;

2. Lehen azaldutako dimentsio hirukoitza —berrikuntza, autonomia pertsonala eta herritartasun aktiboa— betetzea ziurtatuko duten helburu estrategikoak zehaztu.

3. Helburu zehatzak argitu, ezarriko diren ekintzetarako erreferentziatzat har daitezen;

4. Helburu zehatzak neurtu edo haztatzeko moduko adierazleak finkatu;

5. Ekintza-plana diseinatu, prestakuntzarako sarbidea malgutzea lortzeko; horretarako, pertsonengana hurbildu, etengabeko ikaskuntzarako eskaria gehitu eta erakundeek gauzatutako ekintza guztiak koordinatu behar dira, behar diren egutegia eta aurrekontua erabilita

6. Planak aurreikusitako jarduera guztien emaitzak ebaluatu; 7. Hala bada, hobetu daitezkeen helburu eta jarduerak birdefinitu eta hobetu. Etengabeko Ikaskuntzako Liburu Zuria