37 Zenbakia 1999-06-11 / 1999-06-18

Kultur Iritziak

Javier Larraya: "Langabeziaren arazoa gure erkidegoko arazo ekonomiko eta sozialik nagusienetzat jo daiteke"

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Javier Larraya: "Langabeziaren arazoa gure erkidegoko arazo ekonomiko eta sozialik nagusienetzat jo daiteke" * María Agirre Javier Larraya ekonomialaria lan merkatuko ikuspegi orokorren inguruan mintzatu zen Jakitez ikastaroaren baitan. Larrayak azaldu zuenez, langabeziaren arazoa gure erkidegoko arazo ekonomiko eta sozialik nagusienetzat jo daiteke. Europa guztian zehar ematen den arazo honek dimentsio zabalagoa hartzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, izan ere lan egin nahi duten bost pertsonatatik batek ez baitauka lanbiderik. Egoera honen aurrean, eskulanaren trebakuntza eta kualifikazio profesionala bultzatzea, eta gizarteko beharrei lotutako lanbide eta enplegu berriak garatzea aholkatu zuen ekonomialariak (turismo eta aisialdirako zerbitzuak, enpresa eta sendientzako zerbitzuak, hirugarren adinari zuzendutako artapena...). Irtenbide magikorik ez dagoenez, politika aktiboek kolektibo zehatzetan zentratu beharra adierazi zuen. Era berean, euskal ekonomiak eskatuko dituen lanbideak zeintzuk izango diren zehaztu zuen Larrayak, abiapuntutzat hiru lanbide talde handi izanik. Lehenengo, lanbide berriak egongo lirateke, kualifikazio ertain handikoak, hauek izanik datozen urteetarako perspektibarik onenak dauzkatenak; hau da, ostalaritza, aisialdia eta kontabilitateari lotutako mundua. Bigarren, lanbide emergenteak aurkitzen dira: irakasleak, abokatuak, osasunaren mundua... Horrela, profesional eta teknikoen taldea hazkuntzarik handiena izango duena dela aurreikus daiteke. Hirugarrenik, estankatutako edo atzerabidean dauden lanbideak egongo lirateke: kualifikaziorik gabeko langile industrialak, kualifikazio gutxiko eraikuntzako langileak... Ondorio modura, pertsonal kualifikatuaren eskaria handitu eta ez kualifikatuarena murriztu egingo dela jakinarazi zuen. Javier Larraya: "El problema del desempleo puede considerarse como el principal problema económico y social de nuestra comunidad" *Traducción al español del original en euskera María AgirreEl economista Javier Larraya, habló sobre las perspectivas generales del mercado de trabajo dentro del curso Jakitez. Larraya sostuvo, que el problema del desempleo puede considerarse como el principal problema económico y social de nuestra comunidad. Este problema, que es común en toda Europa, adquiere mayor dimensión en la Comunidad Autonoma Vasca, ya que una de cada cinco personas que desea trabajar carece de ocupación. Ante esta situación, el economista recomendó impulsar la formación y cualificación profesional de la mano de obra y desarrollar nuevas profesiones y empleos asociadas a las nuevas necesidades sociales (servicios turísticos y de ocio, servicios a las empresas y familias, atención a la tercera edad...). Ya que no existen soluciones mágicas, apuntó que las políticas activas deben centrarse en colectivos específicos. Asimismo, Larraya expuso cuáles serán las ocupaciones y profesiones que demandará la economía vasca, partiendo de la consideración de tres grandes grupos de profesiones. Primero estarían las ocupaciones nuevas, de cualificación media alta, que son las que mejores perspectivas tienen para los próximos años . Es decir, el mundo ligado a la hostelería, temas de ocio, contabilidad. En segundo lugar se encuentran las ocupaciones emergentes: profesores, abogados, mundo de la sanidad... Así puede preverse que el grupo de profesionales y técnicos sea el que experimente un mayor crecimiento. En tercer lugar estarían las ocupaciones estancadas o en retroceso: obreros industriales sin cualificación, obreros de la construcción poco cualificados... A modo de conclusión indicó, que se incrementará la demanda de personal cualificado, y bajará la de personal no cualificado.