239 Zenbakia 2004-01-23 / 2004-01-30

Euskobooks

Euskobooks

Menu EUSKOBOOKS Inicio > EM 239 > Euskobooks -->

2004/01/23-30 DEL PLANEAMIENTO URBAN?STICO

A LA ORDENACI?N

DEL TERRITORIO

Egilea: Jesús María Erquicia Olaciregui

Argitaletxea: Eusko Jaurlaritza

Orrialde kopurua: 381

ISBN: 84-457-1992-0

Ezaugarriak: El título del libro, da cuenta de las nuevas demandas de la reflexión territorial y la consecuente ampliación del enfoque del planeamiento a temas críticos como la sostenibilidad, cohesión social, salvaguarda ambiental y transversalidad en las aproximaciones sectoriales. Jesús María Erquicia ha dado la espalda a un planteamiento meramente ensayístico de estas cuestiones y ha asumido la difícil tarea de rastrear en la genealogía de la práctica urbanística del País Vasco en busca de las claves interpretativas para entender nuestro presente. Para ello, ha debido de asumir la tarea de buscar y sistematizar un enorme volumen de material de investigación, integrado en gran parte por documentos de planeamiento originales muchas veces inéditos o de difícil acceso para el público interesado. Como corolario de este esfuerzo, que agradecerán, sin duda, nuevas promociones de investigadores, se ha conformado un verdadero atlas que permite recorrer el proceso de formación histórica del planeamiento urbano y territorial del País Vasco a través de sus planos, muchos de ellos de extraordinaria belleza expresiva e interés técnico. LZP ARABA ERDIALDEA

Egileak: Hainbat

Argitaletxea: Eusko Jaurlaritza

Orrialde kopurua: 54

ISBN: 84-457-1986-6

Ezaugarriak: Euskal Autonomia Erkidegoa benetako "eskualde-hiria" da, gaur erronka berriak aurrez aurre dituzten eta gizakien bizitzarako eta jarduera ekonomikoak, bizitegia, aisia, kultura, hezkuntza, azpiegiturak eta naturarekiko harremana garatzeko alternatiba berriak planteatzen ari diren munduko beste eskualde-hiri batzuen antzeko eskalako lurraldea hartzen duena.

Euskal Hiriaren edo euskal eskualde-hiriaren ideia euskal lurraldearen berezko lehia-abantailetan oinarritzen den etorkizuneko proiektua da, Europako ia herrialde guztiek erdietsi nahi ditugun lurralde-helburuen ildoan, hots, polizentrismoa, nortasuna eta eskualde-hiri izendatu ditugun errealitate berri hauek osatzen dituzten asentamenduen arteko osagarritasuna.

Helburu hauek lortu ahal izateko, Euskadi elkarren osagarriak diren eta guztien artean lurralde orekatu, lehiakor, erakargarri eta jasangarriagoa eraikitzekoaukera emango diguten tresna desberdinek osatutako lurraldea antolatzeko sistema batez baliatu da.

Lurraldea antolatzeko sistema berri honetan protagonismo berezia bereganatzen du Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA) mugatutako lurraldeko eskualde-egiturekin bat datorren "bitarteko lurralde-eskalak".

"Bitarteko lurralde-eskala" hori artikulatzeko, Lurraldearen Zatiko Planak (LZP) idazten ari dira eskualde-egitura bakoitzean. Plan horietan eskualde-egitura bakoitza barnetik egituratzeko mekanismoak proposatzen dira, euskal sistema hiritarrean beharrezko orekak eta gune eta lurraldeen bokazioen arteko osagarritasuna lortzeko asmoz. Planteatzen diren lurralde eta arloko estrategien asmoa udalerri guztietako biztanleentzako zuzkidura, ekipamendu eta zerbitzuen eskaintza optimizatzea da eta, horretarako, eskualde-mailako zerbitzuak eskualde-egitura bakoitzeko gune egokienetatik eskaintzen ahalegintzen dira. Izan ere, landa-esparruak tamaina ertaineko hirietatik lurralde osorantz hedatzen diren berrikuntza etaa garapeneko prozesuetara "hurbiltzea" ahalbidetzen duen lurralde arteko elkartasun-estrategia da guztiaren oinarria.

Azken finean, lurraldearen zatiko planek euskal lurraldearen "bitarteko eskala" artikulatzea dute helburu, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen orientabide estrategikoak garatze aldera. Izan ere, eskualde-egitura bakoitzari zuzen-zuzenean eragiten dieten gai zehatzetatik hurbilago daude, lurralde-oreka, garapena eta herritarren ongizatea erdietsi nahi dituen etorkizuneko proiektua proposatzen dute-eta. Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. Ingurumen-adierazleak, 2002

Medio Ambiente en la Comunidad Aut?noma del Pa?s Vasco. Indicadores Ambientales, 2002

Egilea: IHOBE

Argitaletxea: Eusko Jaurlaritza

Orrialde kopurua: 124

Ezaugarriak: Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru Programak (2002-2006) - Garapen Jasangarriaren EAEko Ingurumen Estrategiak (2002-2020) Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren honako konpromisoa bereganatua du: finkatutako lehentasunezko ingurumen-helburuen joera globalak erakutsiko dizkiguten adierazle bakan batzuk hautatzea urteroko txosten batean. Hazkunde ekonomikoaren eta ingurumena babestearen artean dauden loturak ere erakuts ditzakete, bidenabar, aipatu ingurumen adierazleek. Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoian. Ingurumen-adierazleak, 2002 izeneko txosten hauxe dugu konpromiso horren lekuko. Gure autonomia erkidegoko ingurumen-bilakaeraren berehalako ikuspegia eskeintzen digu txostenak eta gaur egungo desoreka zein joerak azaltzen dizkigu. Trabajos sobre Ordenaci?n y Gesti?n del Territorio de Euskal Herria I

Egileak: Marisol Esteban [et al.]

Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza

Orrialde kopurua: 213

ISBN: 84-8419-971-1

Ezaugarriak: Este volumen presenta un conjunto de trabajos sobre distintas problemáticas de la ordenación y gestión del territorio en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Así, la gestión de los recursos naturales, la protección del patrimonio natural y cultural, la utilización de las estrategias espaciales para potenciar sectores de actividad económica o las estrategias de desarrollo urbano puestas en marcha por ciudades como Pamplona o Vitoria son algunos de los temas que se analizan en los diferentes artículos.

Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroako Foru Erkidegoko lurraldearen antolamendu eta kudeaketari dagozkien hainbat arazori buruz diharduen lan multzoa biltzen du liburuki honek. Hala, natura baliabideen kudeaketa, natura eta kultura ondarearen babesa, ekonomia jardueraren sektoreak indartzeko gune-estrategiak edo Iruñea edo Gasteiz bezalako hiriek abiaturiko hiri garapenerako estrategiak dira hainbat artikuluk aztertzen dituzten gaietariko batzuk.

Informazio gehiago: www.euskoshop.com