159 Zenbakia 2002-03-15 / 2002-03-22

Euskal kantutegia

San Sebastian

ENFEDAQUE, Ángel

Euskal Kantutegia: San Sebastian San Sebastian Argitalpena: EUSCALDUN ANCIÑA ANCINACO TA ARE LENDABIZICO ETORQUIEN DANTZA ON IRITCI POZCARRI GAITZIC GABECOEN SOÑU GOGOANGARRIAC BEREN ITZ NEURTU EDO VERSOAQUIN Normalizatutako testua: SAN SEBASTIAN Musikaren egilea: EZEZAGUNA Testuaren egilea: EZEZAGUNA Literatur Incipit a: ARDOAK PARA GAITU Berezko testuaren transkribapena: Ardoac para gaitu cantari bi eta dantzari ez gaituc mutilloc egarri ez ori segurqui: Gure condicioac beti tabernaraco esquean gure finac berdin bearco: Ecin faltatu condicioac guc onac ditugu, goicean Joaten guera tabernara eta arratsean beranduan echera gueroc joaten güera: Bañan alere betor ardoa edan dezagun eta gauden aleguere: Atzo eta egun ta eranegun ere bai izandu diagu gure Errian Jai: Tabernan beti sarturic gaude edanaz ardo gorriti orditu gabe zuti: Arropea zar eta eztarria garbi zorra franco bai baña artceco guchi: Bart gure echean aserre batzuetan bai neur ere ez orain bere gauden aleguerementean egongo gueraden artean lecu batean pichar aldean berdiñ gure fiñac bearco dic ospitalean: Au da san Sebastian orain dantza gaitean ia goaz erdian aurrera: Dantzan dabillenac arin cetic oñac, baldiñ ezpaditu oñac ariñac ez du lucitcen, bañan orrec ederqui dic dantzatcen: Ardoaren bentajac ain dirade aundiac guretzat gure biotzac, ardorican edan gabez ceauden otzac. Atzo goicean tabernan ongui neurria edan nuen Chopiñ erdia. Esan bear det eguia Arrechec ill ciran neuri egarria. Zorionean ninzan mundura ni jaio cergatic deran naiago ardo gorri nafarreti andrea baño. Ardoa ta cartac ditut adisquide ez det nic beste maiteric: ez det bearreraco aficioric aleric ardoac naduca enamoraturic: Ardoric ez bada neronen biotza guelditcen da motel eta ill otza. Luzatuco liquet biciac nerezat balira ardo guciac, luzatuco liquet bicia nerezat balira ardo guciac." Hizkuntza: Euskara Partitura eta musikaren digitalizazioa: Angel Enfedaque Euskonews & Media 159.zbk (2002 / 3 / 15 22) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria