Guía práctica de Andamios Tubulares Apoyados

Egileak: Varios
Argitaratzailea: Osalan
Orrialde kopurua: 46
ISBN: 84-95859-06-8

Ezaugarriak: El objetivo de esta guía es tocar en profundidad los andamios apoyados tubulares, para ello ha sido consensuada con todas las partes implicadas: ANDANOR, asociación que representa a 23 empresas montadoras radicadas en la C.A.P.V. y limítrofes, La Asociación de Fabricantes de Andamios y por último los fabricantes de amarres.

Lan ekipo mugikorrak egokitzeko eskuliburua
1215/1997 E.D.arekin bat etortzeko

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: Osalan
Orrialde kopurua: 135
ISBN: 84-95859-08-4

Ezaugarriak: 1215/1997 Errege Dekretuko I. eranskinean jasotako exijentzia orokorren aplikazioa jasotzen duten fitxez osatuta dago, hain zuzen, ekipo mugikorrei buruz, automotoreak izan ala ez, eta/edo kargak jasoteko ekipoei buruz.

Hona hemen liburuan jorratuko diren gaiak: lan-ekipoetan ezargarriak diren gutxieneko xedapen orokorrak, eraikuntza-lanetarako ekipoak eta lan-ekipo mugikorretan - automotoreak izan ala ez- ezargarriak diren berariazko xedapenak eta kargak jasotzeko lan-ekipoetan ezargarriak direnak.

Seguridad en Equipos de Construcción
Manual para la adecuación al R.D. 1215/97

Egilea: Varios
Argitaratzailea: Osalan
Orrialde kopurua: 80
ISBN: 84-95859-19-X

Ezaugarriak: Su objetivo es ser una herramienta que ayude en el análisis de los equipos de trabajo cara al cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1215/1997, en el sentido de adecuar todos los equipos móviles a lo indicado en el mismo.

Recoge las disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo y las relativas a la utilización de los mismos, así como una colección de fichas de verificación de conformidad de las máquinas y de los equipos más comúnmente utilizados en la construcción.

Enpresa Txiki eta Ertainetan Larrialdi-plana egiteko eta ezartzeko Oinarrizko Eskuliburua
Gida-teknikoa - Kudeaketa-Gida

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: Osalan
Orrialde kopurua: 131
ISBN: 84-95859-03-3

Ezaugarriak: Larrialdia izanez gero, enpresan lan egiten duten pretsonengan, instalazioetan eta ingurumenean beharrezkoa den segurtasun-maila bermatzeko egindakoa, horri buruzko legezko baldintzak eta arauak betez. Bertan jaso dira enpresako instalazioen barruko, eta ahal denean, horien kanpoaldeko, istripu larriei aurrea hartu edo horien ondorioak arintzeko jasota dauden baliabide eta jardute prozeduren antolamendua.

Manual de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo a bordo de los Buques de Pesca

Egileak: Varios
Argitaratzailea: Osalan
Orrialde kopurua: 136
ISBN: 84-95859-09-2

Ezaugarriak: El objetivo del Manual es facilitar a los empresarios, arrantzales (pescadores), técnicos de prevención, etc., una herramienta útil para el análisis de las condiciones de trabajo de los arrantzales (pescadores) a bordo de los buques de pesca.

Consta de nueve apartados, una ficha de comprobación y un cuestionario resumido

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Bilatu Euskonewsen
2005/03/04-11