Alava.net

Banatu

 • del.icio.us
 • zabaldu
 • aupatu
 • meneame
 • digg

Artikulua interesgarria iruditu bazaizu, lagun iezaiguzu berau ezagutzera ematen

Zure iritzia / Su opinión

Parte har ezazu

Sariak

 • Artetsu Saria 2005

  Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik

 • Buber Saria 2003

  On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews y Media

 • Argia Saria 1999

  Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

Lazarragaren eskuizkribua: grafiak, hotsak eta hitzak

Oihenart. Cuadernos de lengua y literatura 21. alean argitaratuta.

XVI. mendeko Joan Perez de Lazarragaren eskuizkribuaren deskripzio orokorra egiten da, egitura nola antolatua dagoen aztertuz eta edukiaren laburpena emanez. Jarraian, grafi en sistemaren azterketa egiten da, bokalismo eta kontsonantismo mailan erabiltzen diren grafemak azalduz eta, horrekin batera, maila fonikoan gertatzen diren fenomenoak aztertuz. Lexikoaren azterketa ere, ikuspuntu dialektaletik, egiten da. Lexemak, esamoldeak eta hizketan erabili ohi diren klitxeak aztertuz, bizkaierarekin eta beste euskalkietako hizkerekin dituzten parekotasunak erkatuz.

Giltza-Hitzak: Diakronia. Dialektologia. Fonetika. Lexikoa. Grafi ak. Hotsak. Lexemak.

1. Sarrera: Egilea eta eskuizkribua

Egilea ezagutzea, testu bat hizkuntzaren aldetik aztertu nahi denean, argigarri eta, oro har, lagungarri gerta daiteke. Kasu honetan, zorionez, galdera hori aski ongi erantzuna dagoela eskuizkribuan bertan esan daiteke. Egilearen izena ageri den kasu guzietan, azkeneko bi orrien Mª Estivaliz de Sasiolarena izan ezik, Lazarraga edo Joan Perez de Lazarraga idatziak ageri dira eta horien artean maiz bere anagrama.1 Ez dago hemen Joan Perez de Lazarraga nor zen esan beharrik, ezagutzen diren datuak zabaldu baitira.2 Hala ere, esan dezagun jaiotze data ez dagoela zehatz jakiterik oraino; bai 1605. urtean hil zela, arabarra zela, Larrea Jauregikoa, hau Araba iparraldean, Gipuzkoako mugan kokatua, Leinz-Gatzaga, Aretxabaleta eta Oñatiko lurrak mugakide dituelarik. Bere jatorria oñatiarra zen eta garaikideen artean “Poeta” gain-izenarekin ere ezaguna omen zen.

Eskuizkribua bera ez dut eskutan izan, baina faksimila edizio elektronikoan ikusiz3 badakigu 51 orri dituela, plegu laurdenean, 1etik 51ra berriki zenbakituak orrien ordena erabilgarriago bat fi nkatzeko-edo. Testuaren parte nagusiaren letra mota humanista biribildua da eta alboetako zenbait poemetakoa etzana, gazteleraz ‘bastarda’ deitzen dena. Eskuizkribuak lehenengo lau orriak hautsiak ditu, eta barruan ere zenbait orriren falta nabari da, jarraian zehaztuko den bezala. XVI. mendekoa da eta Borja Aginagaldek dioenez: “ez dago zalantzarik [...] 1560ko hamarkadan idatzia dela”.

Horiez gain, baditu aspaldi ezarritako beste bi zenbakiketa. Borja Aginagaldek dioenez, bat “15” zenbakiarekin hasi eta “67”an ixten da berriko 49an, Sasiolaren bi orriak kanpoan gelditzen direlarik. Bestea berriko bigarren orrian —hasi, lehenbizikoan hasiko da, baina alderdi hori hautsia duenez, zenbakia ez da ikusten— hasten da “1139” zenbakiarekin, azkena “1203” delarik. Zenbakiketa honek ere Sasiolarenak at uzten ditu.

Eskuizkribuak lehenengo lau orriak hautsiak ditu. Zenbakiketa kontutan hartuz, orri bat falta zaio hasieran. 15.aren jarraian ere bi orri datoz erabat urratuak, azken hauek zenbakiketa berrian kontutan ere hartu ez direnak. Badira beste hutsune batzuk ere: testuaren jarraitasunaren hausketak, 1147/1151 eta 1154/1159 zenbaki zaharrek agertzen dituztenak, zenbakiketa berriko 10/11 eta 14/15 orrien artean. Azken honen jarraian, lehen aipaturiko bi orri urratuez gain, falta dira beste batzuk, 1159/1164 zenbaki zaharrek ageri dutenez; eta berriro, 1165/1169 orrien artean ere berdin. Eta, geroxeago, 1174., 1176. eta 1178. zenbakiei zegoz kien orriak ere bai. Alderdi hau amaitzeko, azkeneko bi orriak —50 eta 51, Sasiolarenak alegia— geroztikoak direla esan behar da. Hizkuntzaren aldetik ere bestelako azterketa beharko lukete.

Lazarraga Jauregia

Lazarraga Jauregia.

Ahalik eta laburren aurkeztuz eskuizkribuaren edukiak, lehenengo esan behar da gehienak euskaraz idatzitako testuak direla, gazteleraz ere badirelarik zenbait olerki.

Euskaraz, prosazko narrazio batekin hasten da, barnean zenbait olerki dituena. Euskarazko gainerako guzia bertsotan idatzia dago. Gaztelerazkoek, horiek ere denak olerkiak zirriborro bat izan ezik, bederatzi-hamar bat orrialde hartzen dituzte.

Euskarazkoetara mugatuz, hasierako narrazioak, tarteka hutsune larrixkoak baditu ere, dena jarraian datorrela dirudi. Lehenengo orritik 14.era hartzen du. Ez da ez hasiera ez amaiera ezagutzen, baina, 18 orri-zenbaki zaharraren ondoren falta diren lauak kontutan hartuz, goitik jota, 21-22 orritako narrazioa izan zitekeela dirudi. Neurtitzetan idatzitako testuak honako hauek dira:

– Lehenbizi, orrialdeen jarraian datozen olerkiak. Olerki hauek bata bestearen ondoren idatziak daude eta aski garbi erakusten dute, nahiz orrialdean hartzen duten erdiko toki nagusiagatik nahiz letra-mota zainduagatik, egilearen aldezaurretiko asmo baten emaitza direla.

– Beste olerki asko daude, ahapaldi mota desberdinetan idatziak eta orrialde desberdinetan han-hemenka sartuak. Ahapaldiak orrialdeetan geldituriko hutsuneak aprobetxatuz sartu dira, ez beti olerkiaren eta, beraz, orrialdeen jarraitasuna errespetatuz, atzera eta aurrera jauzika baizik. Hauek, besteak idatzita gero sartuak dirudite.

– Azken bi orrietan Mª Estivaliz de Sasiolaren bi poema datoz.

Lan honen helburutarako ez da beharrezkoa ikusten testu nagusiaren alboetan —baita narrazioarenean ere— eta edozein bazter aprobetxagarritan datozen olerkiak sailkatzea, baina ez da kaltegarri ere gertatuko nahas itxuran idatzitako ahapaldi eta olerki horiek badutela nolabaiteko bateratasuna erakusteko, forma hutsaren aldetik gutxienez, edukia ere kontutan hartuz lagungarri gerta daitekeenetan:

– Hiru bertsotako ahapaldiak asko daude, edukiaren aldetik elkarren artean, kasuren baten izan ezik, lotura bateraturik erakusten ez dutenak, baina egilearen asmoan batasunen bat bazuten, zenbakitu egin dituelako, 1etik 30era (26v-ean ahapaldi bat zenbakitu gabe) 26-28 orrietan, eta 47 edo 51tik 67ra 11-14 orrietan. Azken zati honetan, zuzenduak eta errepikatuak zenbaki pilatxo bat daude: izan ere, orrialde desberdinetan batere ordenarik gabe sakabanatuak daudenez hirukoak, ez da harritzekoa egilea bera ere nahastea zenbakiak ezartzean. Letra bera ere batzutan zainduagoa dago.

Hirukoekin jarraituz, aurrekoez gain badira beste batzuk, hauek ere zenbakituak, “M1”, “M2” eta abar “M15”eraino. Edonola ere, ez dago alde nabarmenik haien eta hauen artean.

– Lau bertsotako ahapaldiak ere badira: 15v eta 16v orrialdeetan, hauek ere zenbakituak, baina zenbakia marratxo batez tatxatua dago. Hasieran, dirudienez, bertsoak marra txiki batez eta zenbakiak ezarriz launaka banatuak baleude bezala ageri dira, baina gero zenbakiak kendu egin dira. Honek baluke arrazoizko azalpenik, bertsoak denak jarraian daudelako idatziak, inolako tarterik gabe, eta puntua ere bera delako bertso bikoiti oro poema osoan, euskal zortziko nagusiaren erara edo gaztelerazko erromantzeenera. Nolanahi ere, hona zenbakiak: 37-45 eta 64-72, hemen “Fin” ageri delarik. Beraz, molde bera eta puntu bakarra dituela kontutan izanik, zenbakiketa ere jarraitua dela eta azkeneko ‘Fin’ hitza, poema bat izan daitekeela dena ondoriozta daiteke. Bestalde, lehenengo zenbakien faltak eta testuaren edukiak ere agertzen dutenez, 15. orriaren aurrekoetan hasiko zela poema, galdu diren lau orrietakoren batean, alegia, pentsa daiteke; eta hemen ere kontuak eginez, 1etik 36rako ahapaldiek lau orrialde hartuko zituzten, bakoitzean 9 lauko edo 36 bertso, beste orrialde bietan gertatzen denaren arabera. Bestalde, badakigu 15. eta 16. orrien artean beste lau orri falta direla. Gelditzen diren bi puskak horietako birenak izan daitezke: ageri den letrak besteetako bera dela dirudi, puntua ere bera da eta zatiak eskuineko bazterrak dira. Beraz, hemen ere kontuak ateraz, falta diren 18 ahapaldiak —46.etik 63.era— bi puska horietan agertzen direnak izango zirela pentsatzea arrazoizkoa litzateke.

Laukoekin jarraituz, 25-ean lau ahapaldi daude “11-14” zenbakiak tatxaturik. Hurrengo orrialde bietan poematxo bat dator osorik, 1-etik 9-ra zenbakitua, eta azken zati osoa 10 zenbakiarekin amaieraraino, laukoak marratxo batez bereizten diren arren. 26v-ean lauko solte bat.

– Bost bertsotako ahapaldiak ongi zehaztuak daude eta ahapaldien puntua ere aski konplexua da, ez beti behar bezain ongi lortua, ordea. Zenbakiak ere badituzte. 27r-ean sei ahapaldi ageri dira, hauek zenbakirik gabe, baina, edukiak aditzera ematen duenez, 28r-ean jarraitu egiten dute eta, horrez gain, hauen lehenengo zenbakia “7” da. Poema luzea dirudi, 33 ahapaldikoa,4 azkenak hiru bertso bakarrik ditu, ahapaldia eta poema bera ere zintzilik gelditzen direlarik, eta ez toki faltaz.

– Zortzi eta hamar bertsotako ahapaldidun olerkiak ere baditu, ahapaldiak ongi bereizten direlarik eta ia beti zenbakiak ere ezarriak dituztelarik.

– Eta, azkenik, ahapalditan banatzen ez diren poema batzuk ere badira.

Testu nagusian dena oso zaindua dago: letra, lerro artezak, marjenak, eta, batez ere, ia ez dago ez erraturik eta ez zuzenketarik, eta hori egiaztapen erabakigarria izan daiteke aurretik idatzitakoaren kopia dela erakusteko. Beste olerkiei begiratuz, berriz, ez dira ezaugarri horiek ikusten, hiru bertsotakoetan izan ezik.

Lau bertsotakoen letra-motak ez dirudi hiruko gehienetan ageri dena bezalakoa denik. Etzanagoa da, batetik, eta idazkerak berak ere arinago eta laxoago egina, bestetik; eta zuzenketak ere gehiago ditu. Bostekoen letra ere laukoen antzekoa da eta bertso ezabatu eta zuzenduak ere haien antzera ditu. Eta letra-mota horrekin idatziak badira hainbat olerki, esaterako, ustekabeko uzkerraren umorezko poema narratzailea, gai berarekin gazteleraz ere ageri dena eta kasu honetan garbi esaten da nor den egilea: “conpuesto por” eta Lazarragaren anagrama. Egia da gaztelerazkoaren letra oso zaindua dela, baina izenburuan duen letrak, berriz, aipatzen ari garenaren antz handia du.

Dituzten ezabatu eta zuzenketa ugariagoak kontutan hartuz, agian zuzenean idatziak egon daitezke poema horiek; eta, ondorioetan aurreraxeago eginez, Lazarragaren ohizko letrarik arruntena ez ote zen hori bera izango galde daiteke. Hain zuzen ere, letra-mota horretxekin idatzia dago bere izena poema baten barnean: “neure yçenaz nonbraeta nax / Joan Perez de Laçarraga” (47r).5

Amaitzeko, goian esan den bezala, Lazarragaren egiletzak ongi oinarritua dirudi, baina horrek ez du kentzen galdera ugari sor ez daitekeenik egiletza horren, testuen orijinaltasunaren eta zenbait testuren iturrien inguruan. Baina, gai horiek beste barnetiko azterketa mota bat eskatzen dute.

Hemen eskaintzen den iruzkina euskarazko narrazio eta olerkietan oinarritu da, Sasiolarenak alde batera utziz esan diren arrazoiengatik. Testuen irakurketa edizio digitaletik egin da, baina interneten eskaintzen den irakurketa ere aprobetxatuz.6

Testu denak egile bakar eta berarenak bezala hartu dira. Halere, Sasiolarenez aparte, 36. orrialdean poema bat ageri da goiti behera bi lerroz tatxatua, baina irakurgarri gelditu dena, ala, hobeki esanda, berariaz irakurgarri utzi dela dirudiena. Honexek sortarazten du zalantzarik handiena, ez ageri duen ezabaketagatik, hori ere lagungarri gerta daitekeelarik, baizik darabilen hizkeraren berezitasun batzugatik batez ere. Haatik, besteekin batera hartu da poema hau ere, haien antzeko aldeak gehiago dituen ustetan.

2. Grafia eta fonetika

Eskuizkribuan jarraitzen den ortografi a-sistema aski tinkoa da, eta deigarri ere gertatzen da duen erregulartasuna; nolabait esateko, hain ‘arautua’eta grafi etan hain aldaketa gutxirekin aurkitzea, batez ere erromantzez idatzia dagoenarekin erkatuz gero, haren sistema grafi koa badarabil ere. Garaiko beste euskal idazleengan bezalaxe, hemen ere zenbait grafi a alografo hutsak dira, erromantzetik zuzenean eta egokitze saiorik gabe euskarara eraldatuak. Beste batzutan, berriz, fonema bera adierazteko grafo eta digrafo desberdinak darabiltza eta, alderantziz ere bai, grafo bera, edo digrafoa, fonema desberdinak adierazteko. Dena dela, analisi fonikoan grafi az baliatzea ez da beti egiteko erraza, elkarren arteko baliokidetza ez delako mugiezina, eta hemen egiten den analisian ere grafi a eta hotsen artean dauden harremanak, kasu askotan, ezinbestez etimologian oinarrituz aztertu behar dira. Bestalde, garaiko idazkeran ohizkoa zen bezala, laburdura paleografi koak ere erabiltzen dira; puntuaketarik ez, ordea; maiuskulak eta minuskulak batere arauketarik gabe; eta, batez ere eskuizkribuaren hasieran, hitz lauz idatzirikoan, hain zuzen, hitz guziak bata bestearengandik puntu batez banatzen dira. Bestalde, partizipioa eta aditz laguntzailea batuak idazteko joera idazleengan oro har hainbeste iraun duena, hemen ere nagusiki ageri da.

2.1. Bokalismoa

Bokalismo mailan, /i/ hotsa adierazteko <y> eta <i> alografo biak erabiltzen dira edozein posiziotan, hasierakoan ia beti –txandaketa batzuk salbu: «idoro», «itaunquetea», «iorc-», <y> idazten delarik: «yrazarri», «ytaunduric», «ypuy», «ycara», «ylgo», «yncadu», «yçanagayti»: eta txandaketaz beste posizioetan, batez ere diptongoaren bigarren elementua denean: «bay» (gehienetan) / «bai», «oy»/«oi», «ayta» /«aita», «ny»/«ni» (gehiagotan). Bestalde, /u/ hotsa adierazteko <u> eta <v> lehentasun nabarmenik gabe, bokal artean joaten direnean hurbilkariak ere izan daitezkeelarik: «dave» /«daue».

Bokalen grafi ak ez dira eragozpen garaiko sistema bokalikoa zein zen jakin ahal izateko. Zalantzarik bada, bokal sudurkariena da. Izan ere, zenbait hitzetako bokalen gainean ezartzen den zeinuak –ez erregular, halere– bokal sudurkariak oraindik ahoskatzen zirela, agian, adieraz dezake: «cateea», «miiau», «morroe», «morroeorri», «beaçatu» ‘meatzatu’<lat. ‘minaciare’,7 «errazoaric», «usayz».8 Izan ere, XVI. mendean eta Arabako lurralde horretan bokal sudurkariak oraino ahoskatzea oso posible da, mende berekoak diren Pedro de Madariaga kaligrafoak eta Garibayk hagitz zehazki lekukotzen dutena onduz eta egiaztatuz.9 Dena den, kontsonante sabaiko sudurkariaren laburketa agertzeko, besteak beste, zeinu bera erabiltzen da.

Bokalismoan gertatzen diren fenomenoak bizkaiera zaharreko testuetan jasotzen direnen parekoak dira neurri handi batean, berezitasunik ere ageri den arren.10 Beraz, lotura nagusiak bizkaierarekin dituela esan daiteke, beste euskalkien ezaugarrietara ere, ez maiz baina bai jarraian, apurren bat hurbiltzen delarik.

Ildo horretatik, segmentu bokalikoen tinbre-aldaketa aipagarriak gertatzen dira. Dardarkari eta albokarien aurreko bokal ertaina zabaldu egiten da: «barri», «barriz», «bardin», «alcar», «balça»; baina ez beti: «guerria». Arrazoi desberdineko hersketak eta tinbre aldaketak ere gertatzen dira: «Eusquel», «nun», «nungo», «urten», «aguirtu», «chiquir», «az chiquirra», «ule». Baina txandaketak gertatzen dira eta, beraz, polimorfi smo ugaria nabarmena da, baita kontsonante sudurkarien arteko sailean ere: «guichi»/«guchi», «gura»/«gure», «emon»/«emun», baina «on», «echi»/«ychi», «exilic»/«yxilic», «efi ni»/«yfi ni». Era berean, asimilaketak: «balidi», «lidi», «ypirdietan», «guçurric», «escreviduric», «ynguiraturic», «baga», «monesterio», «gumuta», «guichi»/«guchi» eta disimilaketak: «pacenciaric», «ganchitua».

Deigarria da bokalen galera zein apurra den. Garaiko ahoskera osoagoa agertzen ote du horrek? Aferesi kasu bat: «çarriz» (‘ezarriz’, alegia); eta «urtan», ‘uretan’, sinkopa bakarra. Sorketak, aldiz, ugariagoak dira, anaptisia eginez: «geraçiea», «curela», «cureldo», «lucuru». Erromantzera makurtzen da protesirik gabe erabiltzen dituenean: «rregimentua», «rrepara», «rribera», «rretulo»; baina, «erregue», «erromeria», «erropaac», «errazoaric», «erruqui», «erregalozco», «errellea» (<lat. ‘regula(m)’etik) eta txandaketaz: «erreñuetan»/«rreñuan».

Sekuentzia bokalikoetan, beherunzko diptongoen artean aipagarriak dira kontsonante sudurkaririk gabe gertatzen diren «arçai», «arraitan».11 Murrizketa soilak: «açartu», «Jandoneanez», «çatez» (‘zaitez’), «iruli», «deadarrez»; «eben» (inoiz ez ‘emen’), «ebeti», murrizketa zaharra.12 Ugariagoak dira jarraiko txistukaria sabaikatuz ageri direnak eta, beste lekukotasunekin batera, garai hartako bizkaiera mintzatuan horrela gertatzen zela ziurtatzen dutenak: «achaquiz», «gachez» —kasu honetan baita diptongoaz ere, txandaketa grafi ko hutsa izan daitekeelarik: «gaichez rodeatua»—, «nax», «naxana», «naxala», «axan» —bustidurarik gabe: «naz», eta gainera diptongoa gordez: «naiz»—, «gax», «gaxtoto», «çorigaxtoan», «gox», «inox», «noxbait» eta «noxpait», «bacox». Polimorfi koa da: «baxin» (‘baizen’),13 ‘-n’ gabeko formaz txandakatua: «baje»/«baxe», eta bustidurarik gabe ere: «baiçe».14

Desberdinak dira gorunzko diptongoak txuliatzeko hartzen diren bideak: epentesiak sortuz: «crudel», «curel», baina «cruel» ere. Murrizketak: «tenda», «tendaric», «esporçu», «concencia», baina «soberviaric». Diptongatu gabeko formak ere: «fortiz», «miramentu», «pensamentu», «regimentua».

Ondo gordetzen dira hiatoak sortuz gertatzen diren sekuentziak, baita fonetika sintaktikoaren eraginez sortutakoak ere: «bidea», «Jaungoicoa», «gogorragoa », «servicioan», «lecurean», «joan», «sarçaen», «lenaengo». Batzuetan, bigarren mailakoak direnak, agian diptongatuak ziren sekuentziekin txandakatzen dira: «aen»/ «ain» <’aren’, «nuen» <’noren’. Eta murriztuz: «oyn» <’orain’.

Azterketa zehatza beharko lukete Arabako beste testuetan agertzen ez diren bokal geminatuek:15 <bervaac», «doncellaac», «plaçaan», «erropaac», «çaarçat», «belaarria», «leen», «miia», «dolorosooc», «virtuosooen», «içaaten», «çaaquit», «çaatean». Disimilaturik dago, ordea, ‘-a’ mugatzailea hartuz gertatzen den emaitza: «fortunea», «tendea», «cantaetea».

2.2. Kontsonantismoa

Leherkariak

Leherkari belareen mailan, /k/ ahoskabea <c> grafi az idazten da, kontsonantearekin trabatua doanean izan ezik, kasu hauetan <qu>: «azquero», «detizque», «çatezqueala», «onezquero». Dardarkariaren aurretik, maileguetan gehienbat <c>grafíaz: «crianza», «cruel», «escrevidu», «criadorea»; baina baita <ch> grafi az ere: «Christobal», «ypochrita», «Christoren». Erromantzearen sistema erabat jarraituz ahostuna ere, <gu> ‘e’ eta ‘i’ bokalez: «gueiago», «neguian», «begui», «eguin». Gutxitan bada ere, <g> soila ageri da: «gichi», «giçon», «gero», «gehiago», «geratu», «Gebaracoan», «usegin», «agindu». Eta, agian, beste balio fonikoa izango zuten: «genteac», «generalmente» hitz mailegatuetakoetan.

Fonetika mailan aipagarria gertatzen da hasierako posizioko leherkarien banaketa ahoskabe eta ahostunen artean. Ahoskabeak lirateke: «pilox», «piloxic», «quilçaric», «tendaric», «pulça», «catez», «calçaidu». Baina «barrez», «galteric», eta txandaketak edo neutralizazioak gertatuz ere: «castaçen» /«gastatu», «tenpora» / «denpora». Inoiz leherkaririk gabe ere: «orapilagaz». Hasierako leherkari ahoskabearen egoera berdintsuan agertzen dira Landuchioren hiztegian eta baita oraingo Leintz bailarako hizkeran ere.16 Hitz barneko belare ahostunaren galera arrunta zena Bizkaiera zaharrean,17 hemen, gutxitan bada ere, ageri da, zenbaitetan egoera polimorfi koz agertzen dela: «eçautu», «çaoz», «yes», «eon», «eongo», «eoçanac», baina «egon». Ezpainetako ahozko eta sudurrezkoen arteko txandaketa aipagarria da: «beaçatu» (‘meatzatu’). Landuchiok ere jasotzen zuen «gabineteoi» (<’ganibeta’), metatesia eginez. Esaera polimorfi koan zeuden partizipioetako ‘-ki /-gi’ atzizkiak eta, beraz, atzizkiaren txandaketa bezala hartu beharko da gertatzen diren: «yregui»/«irequi», «jaguin»/«jaquin», «eguin»/«equin»: «bere fl echeaz yregui» / «belarrioc yrecaçu eta dançuçun», «emun jaguite»/«ançi jaquinic», «bervaen artean eguion erregutu»/«despedidu equion».18

Ahoskabearen alde neutralizatzen dira igurzkari edo afrikariaren ondotik doazen ahostunak, bat-bateko ahoskera agertuz: «ezterechut», «ezton», «eztau», «aberaspatequin», «aberas pategaz», «aberaspat», «garrazpi», «axpurucoac»; edo leherkarien elkarketaren ondorioz gertatzen dena: «nitaucautat», «bapere», «galanpat», «nipere», «ust eztidin», «extazu» (<‘echit dazu’). Nahiz eta txandaketak ere gertatzen diren: «noxpait»/«noxbait», «ez dozuna», «ez badot bere». Azkenik, sail honekin amaituz, ‘muta cum liquida’ taldearen txuliaketa garbia aipagarria da: «cureldo», «curelac», «luqurea» ( ‘lucro’), «gueraçia» (‘gracia’).

Txistukariak

Hobietako sailean, bizkar-hobietakoak eta mihipunta-hobietakoak, alegia, hots afrikarien grafiek bat egiten dute igurzkarienekin. Hori dela eta, grafien eta hotsen arteko lotura irizpide etimologikoz egin behar da.19 Beraz, <ç> edo <z> grafi ak edozein posiziotan eta tinbre bokaliko guziekin agertzen dira, bizkar-hobietako igurzkariaren ala afrikariaren balioa eduki dezaketela: «çorroçic», «zorroz», «eçin»/«ecin»/«ezin», «çegaz», «çiteçenean», «çidin», «esaçu», «çure», «bioçean», «erioçea», «serviçen», «eçinic», «bioçori», «causaç», «jaçu», «zaoz», «jaoz», «oz».

Beste horrenbeste gertatzen da mihipunta-hobietako hotsa adierazteko erabiltzen den <s> grafi arekin. Grafi a soil honek, ez baita ez luzerik ez bikoitzik agertzen, igurzkari ala afrikariaren balioa eduki dezake; afrikaria: «losa», «aseguin», «aseden», «ese», «esai», «ysi», «deuso», «eusan», «ausi», «sinis», «aus»; igurzkariak diren: «saldu», «sartu», «icasi», «esan», «beso»; eta balio biak ageri ditu honek: «isasoarena».

Fonologikoki sistema ongi gordetzen dela ageri da, ziurtasuna eta nahasketarik eza dira adierazgarrienak, baita posizio inplosiboko <zt> taldean ere, hain aldakorra dena bestalde.20 Hala ere, badira zenbait nahasketa grafiko beti igurzkarien artean eta inoiz afrikarietan, «gausaric» hasieran eta gero zuzendua «gauçaric», «desesperanças» (nahiz eta <s> sigmatikoa bezala ere har daitekeen azken grafi a hau), «azpertu»/«aspertu», «çufrietaco», «toleztaduric», «monezterio» edo jarraian datorren olerki zatiaren azken bertsoaren azken hitza: « Esaten yracastaçu/Axparreneco larrosachoac/geraçiea yndaçu/morroe galant estiraduac/oy defendidu naguiçu/oy Gaztelaco erregue jauna/erreguiagaz ycasu». Kasu honetan, pasartea oso argia ez bada ere, “ycas çu” edo “ycasçu”, puntuarekin bat eginez, espero zitekeen. Edonola ere, agertzen diren kasuak, gutxi dira, ez denak hain garbiak eta ez dirudi aski direnik igurzkarien arteko nahasketa hasia zegoenik esateko.

Sabaiko sailean igurzkari ahoskabea, oro har, <x> grafi az adierazten da: «gaxoric», «geldixe», «goitixeago», «gaxki». Azken posizioan ere: «gox», «inox», «nax»; <x> grafia bokalartean, gutxitan bada ere, <j>z txandakatzen da: «baxe»/«baje», «bixe»/«bijeac», «gajoturic».21 Hitz maileguetako <x> grafiak garaiko erromantzearen ahoskera izango zuen ziurrenez: «exemplu», «prolixidadea», «baxadu», «proximoari». Sabaiko sail honetan, <ch> grafi a, berriz, posizio guzietan eta beti sabai aurreko afrikari ahoskabearen balioarekin erabiltzen da: «chitez», «chu», «chiquir», «ichi», «guchi», «gach», «gachori», «bacochic», «bacoch», «anech», «nachaçu», jatorri ezberdinetakoa, noski, ikusten den bezala. Hitz mailegatuetan ere: «chapitelagaz», «escuchadu», «fl echeaz», «sospecha», «cuchilladea », «estrecho», «tacharic». Azken posizioan gertatzen diren kasuak txandaketa soilak baino ez direla esan daiteke: “eguin eusan promeseaz eçe casi eucan gax/guztia quendu jacan”, “inocentea damu diat/ain gach andia obraetan” eta “aldi bat perla lindea eguin eguiçu/nigaz orrdu bacox bat cumplidua”, “estilo onçat arrtu doçu/erro bacoch bat jaiztea”. Bestalde, maileguez eta hasierako posiziokoez kanpo gertatzen diren sabaiko hots hauek diptongoaren murrizketaz gertatzen diren bustidurak edo atzizki adierazkor edo indartzaileak diren «-xe», «-cho» eta «-che»: «claruxeago», «goitixeago», «presentexeac», «mutilcho», «choricho», «Pericho», «bercheac», «daquidancheau», «gueucheoc». Inoiz «-je» grafi az ere: «urteje».

Hurbilkaria, sabai-aurreko igurzkari ahostuna eta, agian, belare igurzkari ahoskabea?

Sabaiko hurbilkaria izango zen hasierako posizioan agertzen den <j> grafiari dagokion hotsa.22 Horrela, *e- zaharretik bilakatutako aditzetan: «jarri», «jo», «jate», «jaio», «jaquinic», «jaisten», «josiric»; zenbait hitzetakoa: «jaun», «Jauna», «Jaungoicoa», «jaureguietan», «jabe»; adizki jokatuetan *dj-ren bilakabideaz gertatutakoa, agian sabai-aurreko igurzkari ahostuna izan zitekeelarik: «jat», «jacu», «jabilt», «jatala», «jafi ndazu». Txistukariaren ondotik doanean ez da afrikaria izatera iritsi oraindik, edo ez, behintzat, afrikari ahoskabea: «ez jat», «ez jaçu», «ez jaquiteac». Hitz barruko bokalarteko sekuentzietan ere hurbilkaria edo horren antzeko hotsa23 ahoskatuko zen, <y> edo, txandaketaz, <i> grafi az ematen zen hotsa: «goyan», «mayan», «baya», «gueyago», «leyan», «jayo», «neyo», «maia», «baiez», «jaio», «çelaietati», «arçaiaen»; hagitz gutxitan <j>z: «ojal», «jajoa».

Beste hots bat agertuko luke, sabai-aurreko igurzkari ahoskabea, agian belare igurzkari ahoskabea, zenbait hitz mailegatuetan: «enojadu», «biajea», «juglare», «trabajuric», «bentajaz», «frijidu», «naranjea», «monjea», «conjuro».

Sonanteak

Sabaiko sudurkaria adierazteko <nn> eta <n> grafi ak laburduraren zeinuarekin agertzen dira, eta «nn» soila ere bai balio bera adieraziz: «orainganno », «oynn». Beherunzko diptongoaren murrizketaz maiz gertatzen da: «ceña» «oñac», «señaleatan», «soñac», «baño», «gañean». Horiekin batera: <yñ> grafi a: «suyña», «muyña», «ayñ». Eta horien parean txandaketak: <n> eta <in>: «çeyna»/«çeina»/«ceyñac»/«çeñac», «baino»/«baiño»/«baño», «soynean»/«soña», «gainea»/«gañean» («ganean» ere badarabil), «ainbat»/«aynbat»/«aiñ». Gertaera hauek ikusirik, <yn>, <yñ>, <in> eta <iñ>, denak sabaiko sudurkaria adierazteko digrafoak direla pentsa daiteke.24 Beste jokabidea idarokitzen du <i> segmento soilarekin doanean, hobietako sudurkari huts bezala agertzen baita eta inolako txandaketarik gabe: «aleguina», «aseguina», «arinago», «ifi niric», «jaquinic», «ecinic», «dinat», «dafi nela», «guinean», «bacina», «mina». Maileguetan, txandaketarik gabe, beti <ñ> tinkotasun handiz: «cañadaetan», «engañadea», «estrañua», «cabaña».

Bestelakoa da sabaiko albokariaren agerpena, euskarazko hitz bakarren baten baino ez baita agertzen: «yllun», «yllundu», «yllunetan», «vasallorea», eta ugaritasunez hitz mailegatuetan: «donzellea», «dollor», «llantuac», «silla», «villa», «cuchilladea»; kasu batetan <l>rekin txandakatuz: «umilladuric»/ «umiladuric»; eta, inoiz, [li]ren balioaz agian: «balloa», «lloaque» (‘balioa’, ‘lioake’). Bustidurarik gabeko formak dira arruntenak: «exilic», «ebili», «bilaetan», «mutila», «bila», «yla», «dadila», «erabila», «baebilen»; baita, noski, azken posizioan gertatzen denean ere: «sotil», «nabil», «dabil», «mutil», «exil».25

Dardarkarien grafi a bikoitza, erromantzez prestigiozko grafi a zena, pertinentea ez den testuingurutan ugaria eta ia grafi a bakarra da. Hasierako posizioan, mailegu berrietan, batez ere bokal protetikorik gabeetan ia beti bikoitza, maiuskulak ere hori bera agertzen duelarik: «rrepara», «rreñuan», «rribera », «rremediatu». Protesidunak, beti <e->z, gutxiago dira eta horiek, zenbait kasutan, mailegu zaharragoak direla eta hizkuntzan sartuagoak daudela adieraziko lukete: «erregue», «erregutu», «erregutan», «erruqui», «errazoaric», «erriertea», «erropaac». Leherkari ahostunaren ondoren: «librreria», «librrero». Barruko posizio inplosiboan: «arrtan», «arrçai», «arrgui», «berrba», «errdira», «orrdeko», «arrcue», «urrte»; posizio horretan galerarekin txandakatu ere egiten delarik: «eguin bea dau»/«bear dau eguin», «nogaiti»/«norc». Eta, noski, azken posizioan ere grafi a bikoitzaz: «urr», «gaurr», «ederr», «amarr», «alcarr». Inoiz nahasketa grafi koak ere: «bilduric» (‘bildurrik’), «erori»/«erorri».26 Inoiz <r> soila gainean laburduraren zeinuarekin, dardarkari anitza adierazteko, alegia. Bestalde, bokalartean doan dardarkari soila, hurbilkari bezala hainbestetan ahoskatzen dena eta, euskalkien arabera, hortzetako leherkariarekin txandakatzen dena, hemen ere agertzen da: «berarr», «berarraz», «irequi», «belarico». Metatesiz agian, Landuchiok ere jaso zuen, «yrago» forma.

2.3. Ondorioak

Aipatu diren hotsez eta egin den analisiaz gain, laburbilduz, maila grafikoaren iruzkinak egoera ahulean uzten du sistema fonologikoaren hots guzien deskripzioa eta azterketa egokia egiteko aukera. Idazkerak berak ere zainduaren itxura duenez, herri-ahoskera baztertua gelditzen oten den susmoa har daiteke eta, erromantzearen grafi ek ez dute biderik ematen euskararen hots propio guziak adierazteko.Txistukarien sailean, XVI. mendeko beste testuetan baino sistema tinkoagoa erabili arren, artikulazio-moduak ez bereizteak zenbait arazo sortzen ditu. Hala ere, txistukarien sistema ondo gordetzen dela esan daiteke eta nahasketa agertzen duten kasu banakak ez dira aski desfonologizazioa hasia zenik esateko. Aspiraketa badakigu aspalditik galdua zegoela, eta hemengo euskal hitzetan hori erabat garbi agertzen da ezpaita batere <h>rik agertzen ezta etimologikoa izan zitekeen kasutan ere. Sabaikoen saila ez da garbia: sonanteen ahoskerak, sudurkarienak batez ere, itzal handixkoak ditu eta sabaiko leherkarien egoera eta erabilera ezin daiteke jakin, ez baita inoiz agertzen horrelako hotsik adieraz lezakeen grafiarik.

3. Lexikoa

Lexikoa hizkuntz ikertzaileei eskuragarrien gelditzen zaien elementua da, baina, bide batez, arriskutsuen eta nahaspilagarriena ere bai, hitzak hegalariak baitira, harat-honat giza-harremanekin batera ibili ohi direnak. Beraz, ez dira irizpiderik gotorrena hizkera bat deskribatzeko ala hizkera hori toki ezagun batean kokatzeko. Hala ere, lexikoaren azterketak hizkuntzaren beste ezaugarriekin batera hartzen du indarra eta bihurtzen da lagungarri hizkera bat identifi katu eta bereizteko.

Lazarragaren eskuizkribuak, testu narratzaileez osatua dagoenez gehienbat, lexiko ugari eta ugaria du. Narratzailea da aurrenean datorren artzain-kontakizuna, eta berdin dira poema gehienak ere. Narrazioa izatea ez da aski hitzen ugaritasuna justifi katzeko, baina poematan eguneroko egoerak agertzen direnez, hitzak ere gehitu egiten dira neurri berean, hitz erabiliak eta erabilgarriak, noski, gaien arabera. Lazarragak askatasunez eta aisetasunez darabil hizkuntza, ez duelarik hitzekin behaztopa larriegirik egiten ez eta hizkuntz garbitasunaz kezkarik ere agertzen. Honekin ez genuke besterik deus iradoki nahi hitzen erabileran inolako arazorik ez duela baino. Erdal hitz ugaritxo sartzen dituela eta ez beti ezinbestez? Agian, bai, baina ez dago egungo ardurak orain laurehun urtetara aldatzerik ikuspegia erabat lausotu nahi ez bada. Lazarragak, ezer agertzekotan, komunikatzeko doitasuna agertzen du eta hizkuntz erabileran —kasu honetan euskararenean— gaitasuna eta bai arreta ernea ere.

3.1. Bizkaierazko lexikoa

Esan bezala, ez da harritzekoa beste hizkuntz mailek ageri lezaketena, lexikoak ere, bere arrisku eta guzti, hura bera egiaztatzea. Baina, horretarako, batez ere bizkaierazko hitz bezala har daitezkeenak eta bizkaierazko testuetan batez ere dokumentatzen direnak hartzen dira kontutan. Eta egun ere bizkaieraz bizirik badiraute, hainbat laguntza hobea gertatuko dira.

Ez dago hemen hitzez hitz aztertzen hasterik, kasu bakoitzak bere historia eta garapena baitu, baina testuetan erabiltzen diren hitz askok ez dute eragozpenik bere kokapena bizkaieran ezartzeko. Hala nola, berba, ereitzi / erechi (‘deitu’, ‘izena izan’), bentanea, gumuta, leguez (‘bezala’), laco, eroan, gaxaesun (‘gaisotasun’, ‘eritasun’), gueratu, gumutatu, gura, senarrgurea, ecusgurea, bervagurea, baga, bague, parebaguea, canpaac, ytaundu, ytaunquetea, yraçarri, se(h)i, arerio (etsai ere badarabil), domeca, jasarri, barriz, bardin, auma, azuri, baracatz, jaquea, jausi, eguazten, eguaun, eguaunguren, ostean, osteango, osteangoan, Peru eta Peria,27 eta beste asko bizkaieraren hitz ezaugarriak dira eta, horrenbestez, beste euskalkitako lexikoarekin erkatuz bereizgarriak ere bai zalantza handirik gabe.

Hitz horiez aparte, badira beste euskalki batzuekin amankomunak, baina bizkaieraz erabiliagoak izanik, bizkaieraren adierazle gertatzen direnak, esaterako: barru, ugaçaba (behin jabe), ugatz, mesede, loacartu, berebiçiko, jasarri, urrean ebili, laztan, laztan izan, arrezquero... Ala bizkaieraz forma apur bat aldatu egiten dutenak: sinistu, ule, obato, azartu (‘ausartu’), inguiratu, aratixte... Ala ohizko esanahiaz gain, besteren bat berezia hartzen dutenak: osatu (‘sendatu’), jarri (‘eseri’), biurtu, biurqueta (‘itzuli’, ‘itzulketa’), ezarri (‘bota’), aguindu (‘bidali’, ‘igorri’), esque (‘bila’)... Eta egun ez erabili arren, garai bereko bizkaierazko testuetan dokumentatzen direnak, adibidez, aitasuna, beaçatu (‘meatzatu’, hots, ‘mehatxatu’), bear (‘erru’), apucadu (‘gertatu’, ‘agitu’),eguçaria, olç (‘horma’, ‘pareta’), yramo (‘jaurti’), eta abar.28

Azkenik, sintaxi-erabilera desberdina edo berezia dutenak ere badira, esaterako, urten, ygo —“Acabaduric bada Silveroc bere cantaetea urten / eben bere camararean eta ygo eben bere uga— / çabaren aposentura” (6v)-, iragankorrak, beste euskalkietan ez bezala, ala eldu, inesiboa eskatuz beti, ez dena hain usatua oro har: “Ribera baten eldu ninçan” (27), “joan çirean confusioco esera nun eldu çirean yrugarren egunean” (13v).

Badira hitzen artean kontutan har daitezkeen morfologia eta sintaxiko baliabide garrantzitsuak. Batzuk hitzak direlako berez: hala eçe lokailua, esakune konpletiboak, ondoriozkoak, kausazkoak eratzeko erabiltzen dena; ei, Arrasateko erreketaren kantuan dokumentatzen dena,29 hemen ere jasotzen da –“obra barri bat ey daucauçu / nigaiti conponiduric”, “Salbatierra / egun ey dago tristeric” (41)–, bide ere, balio berarekin, birritan ageri delarik; ze ezezko balioarekin, bizkaierazko hainbat testutan dokumentatzen dena, hemen ere kasu denetan aginte esaldietan: “arren çebeguit burlaric” (20), “orain edola bere çenafi nçu” (32), eta “fi a çeçatez”, “cebeuçaique”, “çebesaqueo”, “çebitez”, “çegabilçaden”, eta abar. Bi gauzez ohartu behar da: batetik, beti forma jokatuetan agertzen dela, sekula ez jokatu gabekoetan eta, bestetik, gehienetan adizkiari lotua idazten duela. Horrek, agian, adierazi nahi du aditzaren jokaerak bi forma izan zitzakeela, baiezkoa eta ezezkoa, agintera balioko erabileraren paradigman.30

Beste batzuk, hitzak sortzeko ahalbide eratzaileak izanik, hitzetan baino ez dira ageri, baina bide batez hizkera baten ezaugarri dira, esaterako, -to/-do moduzko adberbioak eratzen dituen morfema: ondo, cureldo, cortesdo, obato, gaxtoto, galanto, eta abar.31

Aipatu diren hitz horiek ongi erakusten dute Lazarragaren testuek bizkaierarekin duten hurbileko elkartasuna, baina badira euskalki konkretu bati atxiki ez dakizkioken beste hitz asko ere bizkaierarekin lotzen direnak garatu duten forma berezian. Har dezagun aitzaki hitza, eta achaki haren ahoskera bilakatua baino ez da, baina bizkaieraren eite ukaezina du. Beraz, formari atxikiz, noski, eta fonetikaz eta grafi az eskaini diren azalpenak berriro errepikatzen ihardun gabe, hitz askok ongi ezagutarazten dute zein euskalkitan kokatzen diren, eta agian beste asko jatorragotzat har daitezkeenak baino ez okerrago. Hona zenbait adibide: achaki bera, alcar, andi, axea, balça, bardin, barriz, baxe, bildur, cantaetea, çegaiti, chiquir, çorigacha, çorigaxto, echurea, tristurea, emon, emun, ernegatu, erroitu (‘arroitu’ ezaguna da Nafarroan), gaba, gach, gaxto, goxa, guichi, guzur, laster, lauren, narru, oçitu, onerechi eta onerechia, parcatu, pultzatu, ychi (‘utzi’, beti datiboarekin)32, ydoro, ypirdi, eta abar.

3.2. Esamoldeak eta hizketan erabili ohi diren klitxeak

Eskuizkribu honetako testuetan maiz errepikatzen dira zenbait esamolde eta mintza-baliabide, hizkeren ezaugarri apartak gertatu ohi direnak, ez baitira elkarren artean hain erraz kutsatzen Hauek ere bizkaierarekin lotzen dira gehienbat, bizkaierazko beste testu batzutan ere dokumentatzen direlako edo/eta gerora ere gordetzen direlako.

Oy, oy eta, oita, oyta

Arront fosilizatuak ageri dira nahiz formaz, nahiz balioz, nahiz erabileraz. Gehienetan, testua komunikazioa den aldetik, alferrikakoak dirudite, ia deus galduko ez bailitza faltako balira ere. Esaten denaren indargarri-kutsua gordetzen ez ote duten pentsa daiteke, zenbait kasutan argixeago, baina beti ere irakurleak berak balioren bat aurkitu edo ezarri nahi dielako: “Oi Sirena çegaiti çatoz / oy eta ene açean / ynposible oy dan azquero / nic çuri on erextea” (11v); “bere beguiac oy berabilque / laztanchoagan josiric / secula gauça guchiagaiti / çebegui sentimenturic / oy beaçatu badagui bere / ez eracusi bilduric / oyta yrago çebequiqueo / bisitaçaca asteric” (24v).33

Arean da... artean, arean da... -ano

Lokailu hau bizkaieraz dokumentatzen da. Eskuizkribuan denborako eta toki-denborako eraikuntzak eratzeko erabiltzen da. Eskuizkribu osoan hasierako artzain-narrazioan baizik ez da ageri. Gerora, Prai Bartolomek ere badarabil Olgeeta liburuan, eta esan daiteke Lazarragarenak ongi sendotzen duela Prai Bartolomeren erabileraren jatortasuna.34 Gaur egun ez dirudi erabiltzen denik, eta arean erabiltzen den arren, bizkaieraz hau ere, honek ez du haren balio bera. “Silviac uste eben eçe escu arrtean ylgo liçacala arean da beregan biurtu çeitean artean” (5v); “Onela bada Doristeoc eta Sirenac eguin even euren byajea arean da Silvero egoan lecuan el çitezqueano” (12).

Bada bere, bada nic bere / badanic bere

Maiz ageri dira esamolde hauek eskuizkribuan, balio adbertsatiboaz oro har. Bien artean bereizketa nabarmenik ez dago balioaren aldetik. Beste hizkeratan erabiltzen den bada ere formaren eta honen beste forma bilakatuen parekoak dira. Hala ere, badanic bere / bada nic bere —bietara idatzia— forma berezia da eta lokailu kontzesiboan izango luke jatorria:35 “pagaetaco ezin neyque / bapere serviçioric / oy bada bere presentechoau / artu eguiçu niganic” (23v); “çedaidiçu pensadu / neure erria alabaçerren /nic ditudala fi ngidu / badanic bere jaquin eguiçu / oyta naxala fundadu / oy anchinaco liburuetan” (18v).

Badira beste zenbait, ezagunagoak oro har, eta gehienak beste testuetan ere dokumenta daitezkeenak. Beti bere (‘beti ere’, ‘beti’): “Çerren beti bere da arinago / borondatez nequea eguitea” (28). Edola bere (‘nolanahi ere’): “edola bere joan bano leen / oy bearr doçu ycasi” (19v). Nora ta nundi (‘noranahi’, ‘edonora’): “orregati Doristeo çoaç nora ta nundi gura doçun eçe nic ychico eçteuçut” (11v). Nun bere (baita) (‘nonahi’, ‘edonon’): “Nun bere baita asco dago / enetaco doloreric” (36). “Amoraduoc ecustenean / euren buruac loturic / aen bioçac nun bere baita / egon joaçen tristeric” (25v).36 Gabaz egunaz (‘gau eta egun’): “Gabaz egunaz oy nituan / aren ateac rrondadu” (25v);“gabaz egunaz servidu begui / secula asperçacaric” (25v); “onela yragaiten jat gau egunac” (32). Ez gueiago eta bai gueiago. Ez gueiago ezezko esaldi koordinatuen bigarren eta hurrengo perpausen lokailu bezala erabiltzen da batez ere, baina baita baiezkoetan ere, esaldiaren testuingurua edo esanahi orokorra ezezkotzat har badaiteke. Bere esanahia “ez eta ere” edo “eta gutxiago” bezala izan daiteke: “çerren nic çuri eman eztiçut / artaco ocasioric / ez gueiago nic eguin ez dot / çure basoan egurric”(41); “çerren ez daucae / nun paseadu caleric / ez gueiago / erregalozco tendaric / ez gueiago / alcate rregimenturic” (49); “oy deboçio / guchi çeucan tenpluan / saçerdoteac / meça esate orduan / ez gueiago / predicaeta orduan” (45v). Bay gueiago, berriz, baiezko esaldi koordinatuetan, “baita ere” edo “eta gainera” bezala: “traidoreac chu egiten / deusae losa bagueric / bay gueiago / ostean asco burlaric” (46v); “asco erre da / barruan joia galantic / bay gueiago / oy asco arca gariric” (48v). Aldi bat (‘behin batean’, ‘egun baten’, ‘behinola’ eta ‘behin’ ), bi balio hartzen ditu biak hagitz hurbilekoak elkarren artean: “Aldi bat lecu secreto baten / neuroni çidan aguindu / jentil onbrea ona çatozque / gura banoçu gozadu” (25v); “aldi bat perla lindea eguin eguiçu / nigaz orrdu bacox bat cunplidua” (32). Bertati, (‘momentu beretik’, ‘bat batean’, ‘ordutik’): “Sirenac bisitadu balegui bertati osatuco çala” (5v); “eta dacusqueçun gauçagayti ez beguioc espilurean quendu çegayti bertati galduco çara” (13v); “oy eta barriz andiegui da / ezconduaren carguea / bertati dacarr guiçonaençat / ardurea ta plaguea” (42).37

3.3. Nongo bizkaiera, ordea?

Badakigu Arabakoa dela eskuizkribua. Ezagutzen da baita ere Arabako zein alderditan eta, zehatzago, zein inguru konkretutan ezar daitekeen, batez ere egilearen bizilekua ezagutuz eta olerkietan eskaintzen diren hainbat aipamen kontutan hartuz. Halere, tokiaren aipamena ez da aski izaten ondorio finkoak atera ahal izateko.

Edonola ere, bizkaieraren bidean aski argi jarri gaituzte orain arte eman diren datuek. Badira beste asko, morfologiakoak batez ere, oinarri dezaketenak alderdi horri buruzko zeinahi iritzi. Esaterako, deigarria da zenbat erabiltzen den aditz izenak eratzeko -ketan atzizkia, egun ere ezaguna dena Deba Goieneko herri batzutan: erreguquetan, bidalquetan, eresquetan, sinisquetan, eyzquetan, eta abar.

Hitzek ez dute balio gehiegi hain mugaketa zehatzerako, ezpaita erraza azpi-hizkera konkretu baten hitzak fi nkotasunez dokumentatzea eztabaidarako biderik utzi gabe. Kasu honetan ere berdin gertatzen da, ia ez dagoelako hitz hain partikularrik bizkaiera berarekin nahas ezin daitekeenik, horren ondorioz froga-balioa erabat galdu gabe. Halere, beste hizkera-ezaugarrien lagungarri ekar daitezke banaka batzuk.

Pilox, piloxic. Hitz hau, hasierako posizioko biezpainetako ahoskabearekin Deba Goienean, Oñatin behintzat, erabiltzen da. Hiztegiek ez dute jasotzen, OEH-n forma horrekin agertzen bada ere, baina biluz sarrerara igorriz besterik gabe. Esanguratsua da hau eta berezitasun bezala indar handiagoa ematen dio, eremu honetan forma hau eskuarki erabiltzen baita: “oyta capa bat emunagaiti / ez nax gueratu piloxic” (41); “Piloxic jaio ninçan pilox nago / piloxic ylgo nax ni guero bere”(33, eskuineko alboan goiko ertzean).

Quilça. Mitxelenak Landuchioren lexikoari egiten dion sarreran hitz honen forma hau jasotzen du, tokia ere seinalatuz:38 “çeure aoan doçu aguiri / an ez doçuna quilçaric” (47).

Pultza. Hitz hau ere aipatzen du Mitxelenak:39 “Arrc niri tira nic ari pulça” 25v); “guztizco uzcarr terrible bat / nic baneguion pulcatu (sic)” (26).

Chu eta chu egin. Hagitz markatua da Deba Goienean, hangoa bakarrik ez den arren, baina beste ezaugarrien lagungarri gerta daiteke: “traidoreac chu egiten (sic) / deusae losa bagueric” (46v).

Tremes. Hitz hau ere Deba Goienean erabiltzen da eta oraino bizirik dirau. Azkuek Arrasate eta Oñatin kokatzen du.40 Adibide bakarra den arren, argigarri gertatzen da, testuinguru garbia eta esanguratsua baitu: “maira datorrenean barriz / baba çigorrez saldea / çazpi libraco tremes andia / faisaeçat aldean” (42).

3.4. Egun beste euskalkietako hitzak

Goian esan dena, hots, hizkera konkretu bat zehazteko hitzak ez direla, berez, hain baliotsuak, hemen ere aurrean izan behar da. Izan ere, badira testu hauetan hitz ugari ezin zaizkionak bizkaierari espresuki ezarri, batez ere inguruko euskalkietan ere esanahi berarekin erabiltzen zirelako garai hartan eta gerora ere. Honek ez du esan nahi, ordea, hitz hauek gutxi edo gutxiago erabiltzen zirenik esku artean dugun hizkera honetan: emazte, erregutu, aseguin, asecabe, urrun, odei, alferrik, laz, ortos (‘ortots’, alegia), ori, eror(r)i, sugatea, bida çidor, baba çigor (ziurrenez ‘idor’, ‘lehor’ esanahiaz, eta ez «xigor», ‘tostatu’), eta abar.

Horiez gain, badira zenbait geroagoko erabileran ekialde eta iparralderago jotzen dutenak, baina testu honetan ere egokitasun eta berezkotasunez erabiltzen direnak:

Aguiz: “eçe erorri çidin jarriric egoan silla baterean ain aguiz eçe Silvia ysasi ez ballaco ez çatean miracuru an yla” (6); “ezpata bategaz salvageaen arteti sartu çan utra aguiz emuten leustela bere ezpata çorroçagaz” (14v). Esanahiaren aldetik desberdintzen da, ageri den erabilera bietan ezpaita adberbio indargarriarena (‘oso’ bezala, alegia) beste hizkeratan bezala, moduzkoarena (‘gogorki’, ‘bortizki’) baizik.

Ançitu: “forma onetan berva neguion ez jat ançitu bervaric” (19v). Euskalki guzietan hitza bera da, forma desberdinxeak hartzen baditu ere batetik bestera, bilakabide fonetikoak erraz azaltzen dituenak. Baina eskuizkribuan agertzen zaigun forma egungo goi-nafarrera eta Iparraldeko formekin lotuago agertzen da ezen ez bizkaierazkoarekin. Beraz, forma honen erabilerak indartu baizik ez du egiten ezaguna dena, iraganean euskalkiak elkarren artean hurbilago zeudela, alegia.

Bacoch: “çu nundi çabilz amoradua bacoch desconsoladuric” (44). Bacoch hitzak «bakar» esan nahi du eskuizribuko kasu denetan, nahiz adjektibo nahiz adberbio bezala, eta ez «bat bedera» edo horren antzekorik. RS-en hitz bera ageri da, baina esanahia, aldiz, ez da bera: “Eun savel bateco ta bacocha bere gogoco” / “Ciento de un vientre y cada uno de su mente” (381). Behenafarreraz eta zubereraz “bakar” adierazteko erabiltzen da, baina baita «bat bedera»rako ere. Leiçarragak erabiltzen du «bakar» esanahiaz soilik.41 Nolanahi ere, bakar askoz maizago darabil, bien artean ez dagoelarik bereizketa nabarmenik, baina azterketa zehatzago batek erakutsiko luke, alde batetik, bakar-ek bestearen baliakizun guztiak betetzen dituela eta harenean ageri ez diren beste batzuk ere bai. Bestalde, formaren aldetik, Lazarragaren erabilera, idazkeraz eta ahoskeraz, bizkaieraz erabiltzen den forma bera da, lapurteraz eta behenafarreraz ere dokumentatzen dena, hala nola Axularrengan.

Ysasi: “eçe erorri çidin jarriric egoan silla baterean ain aguiz eçe Silvia ysasi ez ballaco ez çatean miracuru an yla” (6). Kasu bakarra da testu osoan, baina esaldiak ez du aitzakiarik, egokia eta jatorra dirudi edozein aldetatik: esanahia aski garbi ageri da eta eraikuntza sintaktikoak geroago dokumentatuko den erabileraren jatortasuna oinarritzen du bikain, datiboa aditzaren erabileran agertzea aski duelako: “Silvia ysasi ez ballaco” (hari, Silverori, alegia). Ahoskeraz bi <s>ak mihipunta-hobietako afrikariak dira. Oñatin, beranduago bada ere, “itxatsi” eta “itxatxi” dokumentatzen dira.42

Soña: “dichoso beguiac dichoso oñac / dichoso burua dichoso soñac” (39v). «Sorbalda», «bizkar» esanahiarekin ziurrenez, erabilera bakarra baita. Hizkera aunitzetan dokumentatzen denez, ez da hemen bereziki esanguratsua gertatzen, baina aipa daiteke, esanahi horrekin ez delako gaur egun erabiltzen bizkaieraz.

Franco: “yçerrdiorio franco bear dau oy bere bular artean” (42).

Gaztazaro: “ez gueiago gazta çaroau ain lasterr ançietea” (42). Forma hau bizkaierazko literaturan XIX-XX. mendeetan dokumentatzen da (Arrese Beitia, Lauaxeta); herri erabileran, aldiz, «gaztezaro» batzen du Azkuek bere hiztegian Arratia bailararako.43

Ardura: “Oy eseguino lagun deyçut / badoçu borondateric /esquerric asco jentil honbrea / ez dot ardura lagunic” (21v). «Maiz» esanahiarekin goi-nafarrerako eta Iparraldeko euskalkietako tradizioan sartzen den forma hau eskuizkribu honetan ere dokumentatzen da, goian aipatzen den beste esaldi mota berdintsuan, eta hirugarren batean ere balio bera duela dirudi: “azaiteau galdu lerait / ardura usaçaqueac” (42v): «maiz usatzakeak», «maiz usatu gabeak», alegia. Bestalde, «arrangura» esanahiarekin ere beste bitan erabiltzen da.

Sarri: “Aitac ezcondu ezpanaguy / neurau ni ezconduco nax sarri” (36). «Berehala», «laister» esanahiarekin goi-nafarreraz eta Iparraldeko hizkeretan erabilia da. Hemen ere esanahi bera du; dena den, poema batean estribilo bezala sartua dago, herri-literaturatik jasotako itxura osoa duelarik. Beste hiru aldiz ere ageri da, baina hauetan bizkaierazko eta gipuzkerazko esanahi arruntaz: «maiz», alegia.

Anech: “bioçau jo deustaçu anech fl echaz” (31r).

Chaola: “çerren biurr ez neçan chaolara” (39v).

Ausi: “çerren deustaçu / oy ausi mandamentuac” (45). Ausi iraganean bizkaieraz eta baita gipuzkeraz ere forma arrunta izan arren, hemen behin agertzen da, baina bada bigarren adibide bat non hitz bera dela dirudien: “bada bere Marteren mandatariac aguindu eustena ez ausaiteren eçin eçer eguin even” (14v); “ez austearren” esango balu bezala, horrela hartzen duelako esanahi egokia eta ausaitea onargarria delako beste forma berdintsu ugari bezala: jaiaite, arçaite, sarçaite, ysaite. Apurtu ez da ageri behin ere.

Egun: «gaur», «gaur egun» esanahiaz ez da orain hain erabilia hegoaldean, baina zeharo arrunta omen zen XVIII. mendera arte:44 “ Ene bioz penadua / egun gaxqui curadua / egun ascotan bearco doçu / çeure aldean medicua” (6v); “Salbatierra / egun ey dago tristeric” (48); “Egun baçaoç libertadeaz / oy noxbayt galduco doçu” (22v).

Bide: “bada bere dichaz desdichaduan / jaio bide ninçan ayn tenporatan” (39); “gauça sacona bide da yçan / ysaso ondar baguea” (42v).

Solas: “ene laztana solas daigun / gueurcheoc bioc bacarric” (21). Adibide bakarra da eskuizkribuan, baina testuinguruak argitzen du esanahia: “Lecu onean topadu gara / Jaun çerucoac guraric / oy apeadu bear neuque / badoçu borondateric / ene laztana solas daigun / gueurcheoc bioc bacarric / Jaun çerucoaen amorearren / jauna çaoça gueldiric / basoan neurau bacarric nago / çebeguit agravioric”. Esanahi hori ongi lotzen da bizkaieraz izan duenarekin («jolas», «jostaketa») edo, gutxienez, hori ulertzen du emakumeak, gizakumea elkarrekin bakardadean hitz egiteko duten aukeraz ari dela dirudien arren.

Guidal: “chacurrcho bat an eldu çan / uraldeti eyzquetan / guiçon onac dei eguinda / lotu eben guidaletan”(43v).45

Badira hitz gehiago ere: chitez: “ya ja casy chitez yl naiz“; aragui: “capelaetan darabiltela /beti aragui errea / araguionen jaateraco / asecabazco salsea”; berrçerea: “conclusioz çerr çera berrçerea”; goitixeago: “goitixeago ecusi neben / beste alderuz eguinic / donçella fl ordelisaric asco / guztiac gorriz jançiric”. Ez dago denak komentatu beharrik. Ikusiak aski dira eskuizkribu honetan jasotzen den hizkerak garai bateko euskarak zuen batasun handiagoa aditzera ematen duela onartzeko eta, bide batez, lehen aipatu den hizkeren arteko pasa-mugak asko leuntzeko.

3.5. Ondorioak

Testuak beste hitz eta kasu asko ditu egiaz kontutan izateko eta iruzkingarriak direnak. Baina ikusi direnekin zenbait ondorio diatopiko atera ahal daitezke.

Lehenengo eta behin, lexiko mailan, hizkera honen oinarria bizkaieran kokatu behar dela esan daiteke. Ze bizkaiera mota, ordea? Ikuspuntu diakronikotik, XVI. mendeko bizkaierak zuen hedadura kontutan izanik, aldakien aberastasuna handiagoa izanen zen. Bestalde, mendebaldeko ekialdean kokatuak zeuden hizkerek, beste batzuekin mugakide zirenez, zenbait berezitasun izaten zituzten. Eta, azkenik, bizkaiera bera beste euskalkietatik egun baino hurbilago zegoen. Arrazoi hauek aurrean eduki behar dira garai hartako hizkerak aztertzean. Lazarragaren hizkerak ere hitz aunitz darabiltza bizkaieraren barnean nortasun propioa esleitzen diotenak. Alde batetik, Deba Goieneko bizkaieratik hurbilago dagoela esan daiteke, hainbat hitz, bizkaierakoak izanik ere, lurralde horretan bereziki kokatzen baitira. Bestalde, mugako hizkera denik ere zail da ukatzen. Hain solte eta hain aisa darabiltza inguruko hizkeretan bizkaieran baino arruntagoak diren hainbeste hitz, ezen garbi ageri dute egilearentzat ere hagitz normalak zirela, askotan forma horietarik bizkaierazkoetara igarri gabe igarotzen delarik. Eta amaitzeko, badu beste ezaugarri bat hemen jaso ez dena, gaztelerazko hitzen erabilera alegia, bai ugaritasunagatik bai hitz eta esamoldeak hartzeko erraztasunagatik. Edonola ere, horrek azterketa berezia beharko luke.

Bibliografia:

ALTZIBAR, X. (1994): “Bizkaierazko idazle klasikoak”, Bizkaiko euskera, bizkaiera?, II Jardunaldiak, Bilbao, 61-69.

AZKUE, R. M. de (1969-1): Diccionario vasco-español-francés, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, (1905-6ko edizio facsimila).

––––––––––– , (1969-2): Morfología vasca, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao (1923-ko edizio faksimila).

COVARRUBIAS, Sebastián (1943): Tesoro de la lengua castellana o española, Martín de Riquer-en edizioa, S.A. Horta, Barcelona.

ISASI, C. (1995): “il-ill en documentos vizcaínos medievales alternancia gráfi ca o palatalización vasca?”, ASJU XXIX, 651-659.

IZAGIRRE, K. (1970): El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes, ASJUren gehigarriak 7, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia. (L. Villasante arg.).

KNÖRR, H.; ZUAZO, K. (Arg.): (1998), Arabako euskararen lekukoak. Ikerketak eta Testuak. El euskara alavés. Estudios y Textos, Eusko Legebiltzarra, Vitoria-Gasteiz.

LAKARRA, J. (1983): «Oharrak zenbait arkaismoz», ASJU XVII, 41-68.

––––––––––– , (1984-2): «Bertso bizkaitarrak», ASJU XVIII-2, 116-123.

––––––––––– , (1986): «Bizkaiera zaharra euskalkien artean», ASJU XX-3, 639-681.

––––––––––– , (1997): Refranes y sentencias (1596). Edizio Kritikoa, Euskaltzaindia, Bilbao.

LARRAMENDI, M. (1853): Diccionario trilingüe castellano, bascuence y latín, Pío Zuaza, San Sebastián, (2. arg.).

MITXELENA, K. (1958): Diccionarium linguae cantabricae, Manuel Agud eta K. Mitxelenaren edizioa, Imprenta de la Diputación de Guipuzcoa, San Sebastián. Orain ere in Knörr eta Zuazo Ed. (1988, 23-48).

––––––––––– , (1964): Textos arcaicos vascos, Minotauro, Madrid.

––––––––––– , (1977): Fonética histórica vasca, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, (2. arg.).

––––––––––– , (1987-2004...): OEH. Diccionario general vasco. Orotariko euskal hiztegia, Euskaltzaindia, Bilbao.

OEH: Ikus, Mitxelena (1987-2004...).

PAGOLA, R.M. (1998): «Fonemak eta grafemak: bokal sudurkarien inguruan», Studia Philologica in Honorem Alfonso Irigoien, Universidad de Deusto, Bilbao, 163-173.

––––––––––– , (2002): “Bilboko euskara XVII. mendean: Micoletaren euskaraz ikasteko metodoa”, Bilboren 700. urteurrena. Hizkuntza gunea Sinposioa, Bilbao, 201-218.

PEREZ DE LAZARRAGA, Joan (2004): eskuizkribuaren edizio elektronikoa CD-Romean, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia.

––––––––––– , (2004): Iñigo Landa eskuizkribuaren transkripzioa.

RETANA (1976): Diccionario Retana de Autoridades de la lengua vasca, La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao.

SARASOLA, I. (1983): «Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos», ASJU XVII, 69-212.

URQUIZU, Patri (2004), Dianea eta koplak. Joan Perez de Lazarraga, Madrid 1567, Erein, Donostia.

ZELAIETA, A. (1988): «Rafael Micoleta Çamudio: Modo breve de aprender la lengua vizcaina», Hizkuntza eta Literatura 7, Eusko Ikaskuntza, 133-214.

ZUAZO, K. (1998): “Arabako Euskara”, in Knörr eta Zuazo ed. (1988), 127-189.

1 Ugariak diren arren aipamenak, hona kasurik adierazgarrienak: “Aquí comienza un tratado [...] compuesto por Laçarraga” (44), euskaraz idatzia; “Historia de la quema de Salvatierra [...] compuesta por Laçarraga” (48), hau ere euskaraz idatzia. Hiru aldiz “El autor” esaten da, hala nola “Loa de las damas y galanes bascongados. El autor” izenburuko poemaren aurrean, edo “un caso que acaeció al autor en un camino con una dama”, edo 31v orrialdean, non ahapaldiaren zenbakiaren bi aldeetan “el autor” hitzak bananduak agertzen diren. “El autor” esateak ere esangura tsua dirudi, ezer indartzekotan, Lazarragaren egiletza indartzen baitu, onartutzat edo ezaguntzat jotzen delako nor den egilea. Gaztelerazko poema gehienetan, (29v), (33v), (37v), (40v), ere izen bera ipintzen da osorik edo anagramaz. Beste bertso batzutan Lazarragak berak dio honako hau: “neure içenaz nonbraeta nax / Joan Perez de Laçarraga”.

2 Zehaztasunetarako: Borja Aginagalde: “Euskal letren historia aldatuko duen eskuizkribua”; egile beraren “Lazarragaren eskuizkribuaren estraineko datatze-azterketa” eta Pruden Gartzia: “Larrea Burgos baino hobea, Toledoren kidea”, www.erabili.com helbidean.

3 Eskuizkribuaren edizio faksimila: Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako CD-Romean (2004) eta Interneteko www.gipuzkoakultura.net/lazarraga/ helbidean.

4 Bi ahapaldi zenbakirik gabe; hasieran eta gero ezabatuak 21 eta 22 zeuzkatela dirudi, hala ere, zenbaki horiek beste bik dituzte. Azken ahapaldiak, 30 zenbakiaren ondoren, 40 zenbakia du, erratuz, noski.

5 Izena bera ezabatua dago, baina guztiz irakurgarria gelditu da, eta gainean, aren ordez, “amoradua dicha baga” sartua. Azpian, berriz, letra-mota desberdinez –5r-en barrenean ageri den letra bera dela esan daiteke–, berriro “Joan Perez de Lazarraga” idatzia; izen hau ez da ahapaldian sartzen, bertso batez gehitu egingo bailuke.

6 Iñigo Landak egina, www.armiarma.com/klasikoak/lazarraga/ helbidean.

7Erdi Aroan, XII-XIII mendeetan, erromantzez ‘menazar’.

8 Bokal sudurkaritzat hartuko bagenitu, Arabako testuetan bokal sudurkariak markatuak agertzen diren testu bakarra hau dela esan beharko litzateke, ez Betolazan eta ez Landuchioren hiztegian baitira seinalatzen.

9 Bokal hauei buruzko iritziak eta erabilerak ikusteko (Pagola, 1998:169-170).

10 Landuchioren hiztegian ere Mitxelenak antzerako ezaugarriak aurkitzen zituen (1958:23-25) eta baita K. Zuazok ere, oro har, Arabako testuetan (1998:130-137).

11 Bizkaierazko testu zaharretako emaitzetarako, ikus (Mitxelena, 1958:30-32).

12 “euen ni naguan lequan” Landuchiok, (Mitxelena, 1958:83).

13 “baizen > bezain”, (Mitxelenak, 1977:178) emandako bilakabidearen arabera.

14 “baxe” eta “baxin” Micoletak ere erabili zituen; bestalde, “baxen” forma bizkaieraz eskuarki erabilia izan da. Azken posizioko kontsonante sudurkaririk gabe, aldiz, mendebaldeko testu zaharretan dokumentatua omen dago: “en un texto alavés del s. XV, en una carta de Azpeitia del XVII y en el Catecismo de Cegama” OEH 3, (Mitxelena, 1987:722).

15 “Bokal luze edo geminatu eza da Arabako lekukoetan nabarmendu behar den lehen ezaugarria. Ez dira behintzat grafi a bidez inoiz adierazten” (Zuazo, 1998:130). Mitxelenak ere hori bera zioen Landuchioren hiztegiaz: “Faltan, puede decirse que completamente, las vocales geminadas, tan características de Cap. y VJ, pero que ocurren también en RS y Gar., si bien no en Bet. ni Mic., menos conservadores a este respecto” (1958:25).

16 (Mitxelena, 1958:26); ikus Zuazo ere, (1998:140-141). Oraintsuko egoerarako ikus: (K. Izagirre, 1970).

17 (Mitxelena, 1958:26).

18 Lurraldeen eta testuen arabera banatzen ditu Mitxelenak atzizki hauen gertaerak: “los participios en -gi, oriental -ki, como exegui «colgar», yregui «abrir» (pero euqui, euchi «tener», frente a Gar., RS, Mic. VJ eugui, Cap. edugui” (1958:37).

19 Hegoaldeko idazleen tradizioa, oro har, hots hauen grafi ak ez bereiztearena izan da. Hala ere, bada salbuespenik: Fray J. de Zumarragak behin «bortz» idazten du; RS-en, mihipuntakoa askotan bereizketarik gabe idazten da, baina badira: «yssi, «yssua, «aberassoc, «essean, «etsecoandrea, «oshsoac, «ocshoso; Landuchiorenean, batzutan bereizten dira, eskuen arabera: «aunsçaya », «asç andia», «pusça», «bederasçi», eta bizkar-hobietakoetan: «ausça», «osçayla», «aussia», «asseruz ostico egoçi». Betolazak ez zituen bereizten.

20 Iparraldeko idazleengan, esaterako, non ez den hots hauen arteko nahasketarik gertatzen, aski maiz agertzen da <st> grafi az emana. Bestalde, Landuchiok: «gustion», «abustua», «abustuyla»/«abuçtuan», «abuçtuco» formak ditu. RSen: «gustiz», «ascaldu», «ustail», «gastaeoc» e. ab. Betolazak ere: «gusti».

21 RSen <j> grafi ak sabaiko igurzkari ahoskabearen balioa ere eduki dezake: «goxetico»/«gojtu» (‘goxtu’, ‘madrugar’, alegia), «exilic»/«ejilic».

22 Hemen ere, garaikideak diren beste testuetan bezala, oso tinkotasun handiz idazten da hasierako posizioari dagokion hotsaren grafi a, «j-», alegia, eta inoiz ez «x-».

23 Sabaiko leherkari ahostuna edo sabai-aurreko igurzkari ahostuna, alegia.

24 Carmen Isasik Bizkaian idatzitako erromantzerako ere galdera bertsua egiten du albokariei buruz (1995:659).

25 Landucchiorengan ere: «il», «ila», «yla», «ylena», «yltea», «ylun», «yluña», eta «illa», «illea», «illondoa» eskuizkribua idatzi zuten esku desberdinen arabera.

26 Landuchioren hiztegian ere «erorri» dokumentatzen da (Mitxelena, 1958:76).

27 “Jandone periac / ez eguian besteric / sartu eguian / gabinetea exilic” (46v).

28 Aipaturiko hitzak Landuchioren hiztegian ere ageri dira (Mitxelena, 1958).

29 Cantares de la quema de Mondragón: “Madalenaan an ey dauca” (Mitxelena, 1964: 83).

30 Refranes y Sentenciasen, Capanaga eta Micoletarengan agertzen da forma hau. Ikus, honi buruz, (Azkue, 1969-2:470-471).

31 Lasturko Miliaren eresietan ere ageri da: “Peru Garciac eguin deuscu laburto”, “Mandatarioc eguin deust gaxtoto” (Mitxelena, 1964:75-76).

32“niri bacarric ychiric”(11v), “bere buruari ychi eusan lurrera jausten” (12).

33 Geroago, norbaitek aldaketak sartu zituen Lazarragaren eskuizkribuko poema baten (47 eta 47v), baina poema horretako hiru kasutan elementu hauek ezabatu egiten zituen besterik gabe. Behin, oyta ezabatuz cierto ipini zuen haren ordez. Ezabatuaren “ordez” ipini zuela pentsatu behar da, ez hura aldatu nahiz; izan ere, cierto ere indargarria gertatzen delako eta ez beharrezkoa komunikazio konkretu horretan ere. Baina, galdera honako hau da: zergatik kendu ziren elementu horiek? Aldaketa horiek sartu zirenean galduak zeudelako, noski. Arrotzak, ezezagunak izango zirelako, bestela ez zeuzkan bere hartan utzi besterik, bertsoaren neurrirako ere garrantzitsuak baitziren. Testuaren egileak berak ere “çiertu” badarabil: “çiertu baçeequi esan doçun berbaocaç eguin deustaçun asecabea” (11v); eta oy eta ciertamente elkarturik ere bai: “oy bada bere çiertamente / banago enojaduric” (24v), eta erabilera hauek oi-ren fosilizazioaz gain, haren balioaren erabateko galera ere iradokitzen dute, noski. Pedro de Abendañoren eresian ere erabiltzen da: “Oi aldioneri albanegui empara” (Mitxelena, 1964:79); Micoletak ere erabiltzen du bestelako esanahirik gabe, bertsoari silaba bat gehitzeko agian: “Dempora baten on oynerechu” (Zelaieta, 1988:192).

34 Prai Bartolomeren erabilera honela jasotzen du Azkuek hiztegian hitzari egiten dion hirugarren azepzioan: “(B), a saber, es decir: à savoir, c’est-à-dire. ONDO KONPESAU BERE EZIN LEITEKEZELA, AREAN (ARIAN) DA, DOTRINEA IKASI...: sin poderse ni siquiera confesar bien, a saber, hasta aprender la doctrina...; sans pouvoir mêmee se bien confesser, à savoir, jusqu’à apprendre la doctrine...” (Olg, 183-15)”, (Azkue, 1969-1:62). Zita honi buruz, Retana hiztegiak honako hau dio: “Esta interpretación no es correcta. Arian da (arean eta) es equivalente a arik eta, y con arte o artean al fi nal de la frase signifi ca simplemente «hasta que...». Al texto citado por Azkue le falta artean (ikasi artian). El «a saber» está de más” (Retana, 1976:380).

35 Bizkaieraz bada oraino horren, edo horien, antzekorik ez aurretik erantsita: ezpabere, ezpere. OEH-k jasotzen dituen testuak denak bizkaierazkoak dira, Capanagatik hasita, forma desberdinxeak hartzen duelarik: ezpabere, ezpadabere, ezpabe, ezpaere (Mitxelena, 1987-7:729); Larramendik ere jasotzen du hiztegian “Sino” sarreran (1853:399).”Bertso bizkaitarretan”, (Lakarra, 1984-2:116-123), «espabere» eta «ezpa» / «espa» ageri dira balio berdintsuarekin; eta «espada» lokailu adbertsatibo eta aditz bezala uler daitekeela: “Ain golpe segurua / espada amenazua”; eta «espadosu bere», «espadaquizu bere» ere bai, balio kontzesiboaz, denen artean uler daitekeelarik garai bateko «bada bere» lokailu adbertsatiboaren egitekoa nola har lezakeen «ez bada bere» > «ezpabere»k.

36 «Nun bere» esamolde ez delarik ere gertatzen da, noski: “Ascanio erechan guiçon aberas pategaz jarri çan nun bere ganadua goardaetan eben” (9v).

37 Micoletak “Romançe”-an dio: “etorrico xasu / gacha bertati”, eta honela itzultzen du:
Se le ha de venir / Algun mal luego”; eta beheraxeago: “bertan zeloac / luego zelos” (Zelaieta, 1988:193); eta “luego” gaztelerazko hitzak, garai haietan, “berehala”, “jarraian” esan nahi zuen.

38 “(Oñ. Quiltza bi)” (Mitxelena, 1958:27).

39 “(Oñ. Pultzaca)”, (Mitxelena, 1958:27).

40 “Algunos (B-mon-oñ) llaman así al pan de maíz con levadura”, (Azkue, 1969-1:389).

41 “En esta acepción (única en Leiçarraga), su uso va disminuyendo con el tiempo...”, OEH, III, (Mitxelena, 1987:766).

42 “Entre las formas con palatal, itxatsi es la más abundante y se documenta en msOÑ, CrIc, en ambos junto a itxatxi” OEH, IX, (Mitxelena, 1996:670).

43 (Azkue, 1969-1:338).

44 Ikus (Lakarra, 1984-2:136-137). Lazarragaren testigantzak asko aurreratzen du erabilera horren lekukotasuna.

45 Landuchioren hiztegian ere ageri da: “çanco çancoa, (B?) guidalá”; “pierna guidala”; (Mitxelena, 1958: 93 eta 172).

Eusko IkaskuntzaAsmozEusko Media