Victor Urrutia: "Gizartearen ikuspuntutik, oso indartsua da Elizak euskal gizartean daukan presentzia"
*Traducción al español del original en euskera
María Agirre
Erlijioak Euskal Herriko gizarte garaikidean betetzen duen funtzioa zein den azaldu zuen Victor Urrutia Soziologiako katedradunak.

Urrutiaren esanetan, "erlijioaren itzulera" bati buruz hitz egiten da gaur egun, korronte politiko eta pentsamendu sozialean daukan eraginaz, nahiz gizarte zibilean daukan jarduera berrituaz. Hori dela-eta, erlijioaren pixkanakako desagerketaz baino gehiago, bere pixkanakako eraldaketaz aritu beharko genukeela adierazi zuen. Fenomeno hau, gainera, EE.BB.en moduko herrialde garatuetan nahiz garatugabeetan ematen da, eta deigarria da Argelia, Egipto, etab.en korronte erlijioso integristen gorakada.

Euskal Herriari dagokionez, gizarte espainiar eta europarreko joera orokorrak errepikatzen direla baieztatu zuen Urrutiak. Zehatzago izateko, eta gai honen inguruan, 92. urteko estatistika baten berri eman zuen, non Euskal Autonomia Erkidegoan faktore erlijiosoaren adierazle nagusiak zeintzuk diren zehazten baiten. Datu horien arabera, biztanleen %33ak astero gauzatu ohi ditu praktika erlijiosoak EAEn, eta %31k behin ere ez. Beste alde batetik, %45ak konfidantza handia edo nahikoa dauka erlijioan, eta %22arentzat garrantzitsua da beren seme-alaben hezkuntza erlijiosoa. Urrutiak azaldu bezala, ez dago desberdintasun azpimarragarririk, EAEn eta Espainian Jainkoagan sinesmena Europan baino jende gehiagok daukala izan ezik. Hala ere, sinesgabeen eta interesik gabekoen portzentaia handiagoa da Espainian (%26) EAEn baino (%15), eta gauza bera gertatzen da praktikatzaileen portzentaiarekin. Horren ondorioz, praktikatzen ez dutenen kopurua altuagoa da EAEn.

Azkenik, soziologiako katedraduna Euskal Herrian nazionalismoaren eta erlijioaren artean dagoen harremanari buruz mintzatu zen. Urrutiaren iritziz, Eliza Katolikoa izan da euskal erlijiozkotasuna taxutu duena; alegia, orain dela gutxira arte lotura sendo bat egon dela Eliza Katolikoaren eta euskal kulturaren artean. Adibide modura, Euskaltzaindiaren kasua ipini zuen, zeina kleriko ugariz osatua egon baiten. Baina, gainera, antropologia, etnologia, pentsamendua eta irakaskuntzak Elizako pertsona eta erakundeei lotuta egoten darraite. Hortaz, gizartearen ikuspuntutik, oso indartsua da Elizak euskal gizartean daukan presentzia.

Victor Urrutia: "Desde el punto de vista social, la presencia de la Iglesia en la sociedad vasca es muy fuerte"
*Traducción al español del original en euskera
María Agirre
Victor Urrutia, catedrático de sociología, explicó cuál es la función que ocupa la religión en la sociedad contemporánea del País Vasco.

Según Urrutia, hoy en día se habla de "una vuelta de la religión", de su influencia en las corrientes políticas y en el pensamiento social así como de su renovada actividad en el seno de la sociedad civil. Por lo tanto, consideró, que más de una progresiva desaparición de la religión, podríamos hablar de su progresiva transformación. Este fenomeno, además, se presenta en los paises desarrollados como EE.UU, también en paises no desarrollados y también llama la antención el auge de corrientes religiosas integristas en Argelia, Egipto, etc.

En lo que respecta al País Vasco, Urrutia afirmó, que se repiten las tendencias generales de la sociedad española y europea. Concretamente, y en relación a este tema, presentó una estadística del año 92 en la cual se concretan cuáles son los principales indicadores sobre el factor religioso en la Comunidad Autónoma Vasca. Según estos datos, el 33% de la poblacion lleva a cabo practicas religiosas semanalmente en la CAV, y el 31% nunca los lleva a cabo. Por otra parte, el 45% confia mucho o bastante en la religión, y para el 22% es importante la educación religiosa de sus hijos. Como indicó Urrutia, no se aprecian diferencias significativas, salvo en la creencia en Dios que es más alta en el caso de la CAV y de España que en Europa. Sin embargo, el porcentaje de no creyentes e indiferentes es más elevado en el conjunto de España (26%) que en la CAV (15%), igual que el porcentaje de practicantes. En consonancia con ello, el número de no practicantes se incrementa en la CAV.

Finalmente, el catedrático de sociología habló sobre la relación que existe en el País Vasco entre nacionalismo y religión. Urrutia opina, que ha sido la Iglesia Católica la que ha moldeado la religiosidad vasca. Es decir, que hasta hace poco a existido una fuerte vinculación entre la Iglesia Católica y la cultura vasca. Como ejemplo puso el caso de Euskaltzaindia, la cual ha estado fuertemente representada por clérigos. Pero además, la antropología, etnología, el pensamiento y la enseñanza, sigue estando vinculada a personas e instituciones de la Iglesia. Por lo tanto, desde el punto de vista social, la presencia de la Igelesia en la sociedad vasca es muy fuerte.

 


Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko Aleak | Números anteriores | Numéros Précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

webmaster@euskonews.com

Copyright © Eusko Ikaskuntza
All rights reserved